A Szexuális variáns

2007.12.23. 22:05 [Raven]

Sok ember eleinte ezzel a variánssal szeretné azonosítani magát - talán azért; mert azt hiszik, hogy ez azt jelenti, ők maguk szexisek, vagy mert élvezik a szexet. A szexisség megítélése természetesen rendkívül szubjektív, és mindhárom ösztönvariánsban találkozhatunk "szexis" emberekkel. Ha úgy érezzük, szívesebben tartoznánk az egyik variánshoz, mint a másikhoz, jusson eszünkbe, hogy a személyiség gyakran módosítja és eltorzítja a domináns ösztönt. Ezért aztán a szexuális típusú személyeknek gyakran vannak visszatérő nehézségeik intim kapcsolataikban. A többi variánshoz hasonlóan itt is tágabb nézőpontból kell megfigyelnünk azt, hogyan jelentkeznek az ösztön hatásai.

A szexuális típusú személyek állandóan kapcsolatot keresnek és vonzódnak az intenzív élményekhez - nem csupán a szexuális élmé­nyekhez, hanem minden olyan helyzethez, amely hasonló feszültsé­get ígér. A szexuális típusú személyek mindenben az intenzív kontaktust keresik. Lehet, hogy a síugrásban találják meg az intenzitást vagy egy elmélyült beszélgetésben, esetleg egy izgalmas filmben. A három variáns közül ők az "intimitásfüggők". A dolgok pozitív oldalát nézve a szexuális típusú személyek széles körű kíváncsisággal és érdeklődéssel tekintenek az életre; a mérleg másik serpenyőjé­ben viszont komoly gondokat jelent számukra az, hogyan összpon­tosítsanak saját, tényleges szükségleteikre és prioritásaikra.

Egy szobába belépve a szexuális típusú személyek gyorsan kike­resik maguknak a legérdekesebb embereket. Általában a vonzódá­saikat követik. (Ezzel szemben a társas típusú személyek azt figye­lik, ki beszélget a házigazdával, kinek van hatalma vagy presztízse, vagy ki az, aki segíthet nekik. Az önfenntartó típusú személyek arra figyelnek oda, milyen a szoba hőmérséklete, hol kaphatnak in­ni, melyik lehet a legkényelmesebb ülőhely.) A szexuális típusú emberek azok felé közelednek, akik vonzzák őket, függetlenül attól, hogy az adott személy képes-e segíteni rajtuk vagy milyen a társadalmi státusa. Olyan ez, mintha azt kérdeznék: "Hol pezseg itt a legjobban az élet? Kiből árad a legintenzívebb energia?"

A szexuális típusú embereknek gondot okoz saját céljaik követé­se, sőt, még önmaguk megfelelő színvonalú gondozása is, mivel tudattalan szinten mindig kifelé figyelnek: azt a személyt vagy helyzetet keresik, amely teljessé teheti őket. Olyanok, mint a konnektort kereső villásdugó, és szinte a rögeszméjükké válhat egy másik sze­mély, ha úgy érzik, hogy benne megtalálták a nekik való párt. Elha­nyagolhatják fontos kötelezettségeiket, de még saját létszükségleteiket is, annyira elragadhatja őket a lelkesedés valaki vagy valami iránt.

Az egészségtelen szexuális típusú személyeknél gyakori a figye­lem szétszóródása, az összpontosítás szinte teljes hiánya. Készteté­seik olykor szélsőséges szexuális promiszkuitásban nyilvánulnak meg, máskor viszont félelemmel teli, működésképtelen hozzáállás alakul ki bennük a szex és az intimitás iránt. Amikor ez utóbbi ori­entáció érvényesül, akkor az ellenszenveik válnak rájuk jellemzően intenzívvé.

Amikor egy egyénben a másik két ösztön dominál, és a szexuá­lis a legfejletlenebb, akkor az intimitás és a szellemi vagy érzelmi él­mények megtalálása nem feltétlenül természetes dolog. Tudják, mi az, amit szeretnek, de gyakran mégis elég nehezükre esik őszintén izgatottá vagy lelkessé válni bármi iránt. Emellett az ilyen emberek számára többnyire komoly gondot okoz a mások­kal való intim kapcsolat - olyannyira, hogy szélsőséges esetben teljesen el is kerülhetik azt. Hajlamosak arra, hogy a rutin rabjai­vá váljanak, és kényelmetlenül érzik magukat, ha túl sok az isme­retlen tényező az életükben. Szociálisan ugyan kötődhetnek az emberekhez, ugyanakkor furcsán szenvtelennek érezhetik magu­kat még akár a házastársukkal, a családtagjaikkal vagy a barátaik­kal szemben is.

Szólj hozzá!

Címkék: ösztönvariáns

A Társas variáns

2007.12.23. 22:00 [Raven]

A legtöbben tisztában vagyunk azzal, hogy megtalálható bennünk némi társas ösztön, de többnyire azt gondoljuk, hogy ez azonos a társaság - a vendégségbe járás, fogadásokon való részvétel, találkozások, csoportokhoz való tartozás - iránti vágyunkkal. A társas ösztön azonban sokkal alapvetőbb dolog ennél: igen erőteljes vágy arra, hogy szeressenek és elismerjenek bennünket, és bizton­ságban érezhessük magunkat mások jelenlétében.

Egymagunk­ban meglehetősen gyengék és sebezhetőek vagyunk, így könnyen az ellenséges környezet áldozatául eshetünk. Más állatokkal el­lentétben nincsenek karmaink, agyaraink vagy meleg bundánk, ezért ha nem verődnénk csoportokba és nem működnénk együtt, akkor aligha maradhatnánk fenn - ez az egyénre és a fajra egy­aránt érvényes. A másokhoz való alkalmazkodás és önmagunk elfogadtatásának képessége alapvető, a túléléshez nélkülözhetetlen emberi ösztön.

Azok számára, akikben a társas ösztön dominál, az a legfonto­sabb, hogy a világukban elfogadják őket és szükség legyen rájuk. Arra törekszenek, hogy minél gyakrabban részük legyen a mások­kal együtt végzett tevékenység értéket adó érzésében (a "mások" itt éppúgy jelenthetik a családot vagy a szűkebb ismeretségi kört, mint az egész lakóközösséget, a nemzetet vagy akár a világot is). A társas típusú személyek szeretik azt érezni, hogy részt vesznek a dolgokban, és örömet okoz számukra, ha közös célokért dolgoz­hatnak együtt másokkal.

Egy szobába belépve a társas típusú emberek rögtön felmérik a jelen lévő személyek és csoportok hatalmi struktúráját, a köztük fennálló finom "politikai" viszonyokat. Tudattalanul ugyan, de na­gyon odafigyelnek arra, hogyan reagálnak mások őrájuk – elsősorban arra, hogy elfogadják-e őket vagy sem. Igen fogékonyak a hierarchikus társas struktúrákban elfoglalt "hely" fogalmára - ez saját maguk és mások vonatkozásában is érvényes. Ez sokféle módon megnyilvánulhat, például a figyelem, a siker, a hírnév, az elismerés, a megbecsülés, a vezetői pozíció hajszolásában, vagy mondjuk abban, hogy az önmaguknál nagyobb dolgok részeként találják az igazi biztonságot. Az ösztönvariánsok közül a társas típusú személyek szeretik a leginkább tudni, mi zajlik a világukban; csak másokra építve tudják igazán azt érezni, hogy biztonságban van­nak, élnek és tele vannak energiával. Ez éppúgy jelentkezhet a hivata­li politika vagy a környékbeli pletykák iránti érdeklődésben, mint a nemzetközi hírek vagy a nemzetközi diplomácia figyelemmel kísérésében. Azt is mondhatnánk, hogy a társas ösztön egyfajta kontextuális intelligencia: képessé tesz bennünket arra, hogy erőfeszítéseinket és azok hatásait tágabb kontextusban lássuk.

Amikor valakiben a másik két ösztön dominál és a társas ösztön a legfejletlenebb, a szociális kapcsolatok és elkötelezettségek ápolása nem feltétlenül természetes dolog. Az ilyen emberek nem nagyon látják értelmét társas kapcsolatok létrehozásának és fenntartásá­nak, s gyakran nem is törődnek mások véleményével. A közösség­gel való együttműködésük többnyire minimális. Általában nem sok kapcsolatuk van az emberekkel: úgy érzik, nincs szükségük másokra és másoknak sincs szüksége rájuk. Ezért aztán gyakoriak lehetnek a félreértések szövetségeseikkel, támogatóikkal, barátaikkal és családtagjaikkal.

Szólj hozzá!

Címkék: ösztönvariáns

Az Önfenntartó variáns

2007.12.23. 21:59 [Raven]

Az emberek többsége könnyen tudja azonosítani ezt az ösztönvariánst. Az önfenntartó típusú személyeket elsősorban a fizikai bizton­ság és kényelem, és annak megőrzése foglalkoztatja. A gyakorlatban ez sokszor az élelemmel, a ruházkodással, a pénzzel, a lakással és az egészséggel kapcsolatos aggodalmakban nyilvánul meg. A variáns képviselői számára ezek a fő prioritások, s hajszolásuk közben gyakran nem jut elég idő, erő és figyelem életük más területeire.

Ezt az ösztönvariánst például elég könnyen azonosítha1juk ma­gunkban és másokban is úgy, ha megfigyeljük, mit vesz észre az il­lető elsőként, amikor belép valahová. Az önfenntartó típusú személyek ilyenkor főként a környezet nyújtotta kényelemre figyel­nek. Vajon alkalmas-e a környezet arra, hogy jó közérzetet biztosítson a számukra? Ők azok, akik igen gyorsan észreveszik a rossz megvilágítást vagy a kényelmetlen székeket, esetleg elégedetlenek a szoba hőmérsékletével - és ők lesznek azok is, akik állan­dóan változtatni szeretnék ezeket a dolgokat. Lehet, hogy az iránt érdeklődnek, mikor lesz már a következő étkezés vagy kávészünet, aggódnak amiatt, hogy elegendő lesz-e az étel, fog-e nekik ízleni vagy megfelel-e a diétájuk előírásainak.

Amikor ez az ösztön összhangban működik a személyiségtípus­sal, e variáns képviselői többnyire igen gyakorlatiasak. Energiáikat az alapvető létszükségletek megteremtésére és fenntartására fordítják: biztonságos környezetet alakítanak ki, bevásárolnak, rendben tartják az otthonukat és a munkahelyüket, kifizetik a számlákat, és olyan hasznos jártasságokra tesznek szert, amelyekkel biztosítható az élet rendes menetének folyamatossága. Amikor azonban a sze­mélyiség egészségtelenné válik, ez az ösztön is torzul. A variáns kép­viselői ekkor egyre kevésbé törődnek magukkal, gyakoriak lesznek náluk az étkezési és az alvási zavarok. Lehet, hogy túl sok mindent halmoznak fel: túl sokat vásárolnak, túl sokat esznek vagy éppen túlzásba viszik az általuk feleslegesnek ítélt dolgoktól való megsza­badulást.

A kevésbé egészséges önfenntartó típusú személyek „teljesen .elengedik magukat" testileg, vagy éppen ellenkezőleg, az egészség vagy a táplálkozás - esetleg mindkettő - megszállottjaivá válhat­nak. Mi több, megszokott gyakorlatiasságuk és pénzügyi józansá­guk is eltorzulhat, ami pénzügyi gondokhoz és ügyeik összekuszá­lódásához vezethet. Ha a személyiség zavarai teljesen eluralkodnak az önfenntartási ösztönön, az egyén szándékosan önpusztító viselkedésbe kezdhet; az ösztön ilyenkor önmaga ellen fordul.

 Amikor valakiben a másik két ösztön dominál, és az önfenntartási ösztön a legfejletlenebb, akkor az alapvető létfenntartás nem fel­tétlenül természetes dolog. Az ilyen embereknek nem mindig jut eszébe, hogy egyenek vagy aludjanak. A környezeti tényezők vi­szonylag jelentéktelenek a számukra, és többnyire hiányzik belő­lük a vagyon- és birtokszerzési vágy is - sőt, gyakran egyáltalán nem törődnek efféle dolgokkal. Rendszerint nem törődnek idejük és erőforrásaik megfelelő beosztásával, aminek gyakran igen rossz hatása van karrierjükre, társas kapcsolataikra és anyagi jólétükre.

Szólj hozzá!

Címkék: ösztönvariáns

Az ösztönvariánsok

2007.12.23. 21:57 [Raven]

Az ösztönvariánsok azt mutatják meg, hogy három alapvető ösztönünk közül melyik torzult a leginkább gyermekkorunkban, ez ugyanis jellegzetes prioritásokat és viselkedésformákat hoz létre a személyiségtípus teljes tartományában.

A színezett altípusok mellett az enneagram minden pontjához három ösztönvariáns is tartozik; ezek azt jelzik, hogy az adott típus az élet mely területeivel foglalkozik a leginkább. Egy személy domi¬náns ösztönvariánsa azt mutatja meg, hogy az élete mely területén bontakoznak ki a leggyakrabban a típusára jellemző problémák.
Mint ahogy minden személyben megtalálhatók mind a kilenc személyiségtípus jellemzői, ugyanígy jelen van bennünk a három ösztönvariáns is - és a típusokhoz hasonlóan itt is van egy, amelyik erőteljesebben érvényesül a többinél. A három ösztönt úgy is sorba rendezhetjük, mint egy torta rétegeit: legfelül helyezkedik el a domináns réteg, alatta a következő, legalul pedig a legkisebb sze¬repet játszó ösztön. Ezt megtehetjük akkor is, ha nem ismerjük egy személy enneagram szerinti típusát: az ösztönök önmagukban is pontosan meghatározhatóak és megfigyelhetőek. Mivel a szemé¬lyiség típusától függetlenül ható változók, nem is képeznek valódi altípusokat.
Az ösztönvariánsok az emberi viselkedést motiváló három alap¬vető ösztönre épülnek: az önfenntartási ösztönre, a társas ösztönre és a szexuális ösztönre. Így tehát az enneagram valamennyi típusához há¬rom variáns tartozik, az uralkodó ösztönnek megfelelően. Egy Hatos lehet például önfenntartó Hatos, társas Hatos vagy szexuális Hatos - az illetőt mindhárom esetben jól megfigyelhetően eltérő kérdések foglalkoztatják.
Egy személyt tehát az alaptípus, a színezet és a domináns ösztönvariáns kombinációjával lehet jellemezni - például: önfenntartó Kettes színezetű Egyes vagy szexuális Kilences színezetű Nyolcas. Mivel az ösztönvariánsok és a színezetek között nincs közvetlen összefüggés, általában könnyebb dolgunk van, ha egy típust,
vagy a színezet, vagy a domináns ösztönvariáns "nagyítólencséjén” keresztül vizsgálunk. Ha viszont kombináljuk ezt a kétféle vonat¬koztatási rendszert, az már hat változatot eredményez minden típusnál, így az enneagramon belül összesen már ötvennégy fő változatot tudunk megkülönböztetni.
A személyiség ezen újabb dimenziójának figyelembevétele való¬színűleg részletesebb különbségtételt jelent annál, amire a leg¬több embernek szüksége van, de önmagunk fejlesztésének munkájához feltétlenül ismernünk kell az ösztönvariánsunkat is. Az ösztönvariáns emellett azért is érdekes, mert kulcsfontosságú szerepe van az emberi kapcsolatokban is. Az azonos variánsba tartozó emberek gyakran azonos értékeket tisztelnek és jobban megértik egymást, míg a különböző variánsú párok (például egy önfenntartó és egy szexuális variánsból álló pár) esetében általában gyakoribbak a konfliktusok, mivel alapértékeik igen különbözőek.

Szólj hozzá!

Címkék: ösztönvariáns

Aranyköpések

2007.12.23. 16:23 Lythari

"Oda kell rájuk figyelni, mert előfordulhat, hogy munkájuk kissé darabosnak hat."
Dezső üzenete:
bazmeg még jó hogy darabosra csinálom a galuskát, különben szétfolyik.

// egy mindig éhes Kilences

"Félek, hogy van bennem Hatos."

// egy Egyes, aki (megijedt hogy) Hatos

"Én biztos, hogy Hatos vagyok?"

// egy vérbeli Hatos

"Mától egy hétig Ötösök leszünk"
// győri cukrászda szlogenje.

36 komment

Címkék: vicc

Ismertetőjegyek

2007.12.23. 16:22 [Raven]

Az egyesre jellemző, hogy merev, kihúzott testtartásuk, vízszintes, örökké feszült szájuk van, általában nem visel frizurát, haja ápolt, tiszta. Pedantériás, fegyelmezett, szereti a számokat, a mérhető egységeket, jó a memóriája, gyakran bosszankodik, a dühét nem akarja kimutatni és inkább visszafojtott hangon duruzsol, szereti az abszurd humort, önálló és őszinte.

A kettes fő jellemzői, hogy fotogén, lehet emlékezni a szemére, temperamentumos, gyakran hadonászik, érzelmileg tud manipulálni, büszke, ami a szívén, az a száján - érzelmi kitörései vannak, büszke, jó emberismerő, empatikus, közösségszervező - egyedül nem boldogul, megérzi az emberek szükségleteit, sajátjairól viszont "megfeledkezik", céltudatos, szabadelvű, szinte mindenben az érzelmei alapján dönt.

A hármast a következők jellemzik: fizikailag nagyon fiatalos, energikus, szédítő tempóban halad, "beach boy" vagy "barbie baba", keresi a tekintetet, divatosan öltözködik. Kudarckerülő, gyorsan vált és tanul, briliánsan tud szerepmintákat váltani, jól tud eladni, pozitív, sikerorientált, használja a sportnyelvet: "fogadjunk?", jól informált, több vasat tart egyszerre a tűzben, közösségben szeret dolgozni, inspirálja a csapatszellemet.

A négyes ismertető jegyei a következők: nem divatos, hanem egyedi és ízléses ruhát visel, szereti a természetes anyagokat, visszafogottan feltűnő, testtartása jellemző, kicsavarva ül: bal fele fordul, és jobbra figyel. Melankolikus, romantikus, művészlélek, jó a stílusérzéke, nyomasztja a hétköznapiság, elkülönül, elvágyódik, lekicsinylő, ismeri a saját értékeit, nagyon tud valamit, és annak ára van.

Az ötöst ezekről ismerjük fel: rejtőzködő, nehéz felidézni az arcát, érzékeny bőr, szakáll, szemüveg, fényérzékeny, szereti a sötétet. Racionális, vásárlás előtt nagyon alaposan felméri a piacot, rendszerező, valamit gyűjt (pl.: bélyeget), jó megfigyelő, jól tud érvelni, specialista, háttérben marad, nem szereti a bizalmaskodást és a felelősségvállalást, nem szeret vezető lenni, kell neki a saját tér, éjszakai bagoly.

A hatos általában mosolygós, de mosolya gyakran zavar leplezésére szolgál, fürkésző tekintet, behúzott nyak. Kudarckerülő, lojális, kivetít, gyakran közbeszól: "igen, te akkor ezt és ezt gondolod ", materialista, vészhelyzetben aktív és cselekvőképes, okokat, indítékokat keres, kekeckedő, aggodalmas, több szálat mozgat egyszerre, szereti a politikát, morbid humora van, csapatjátékos, a deviancia irritálja, szabálytisztelő.

A hetes charme-os, örök gyerek. Idealista, mindent kipróbál, mindenben felfedez valamit, amit értéknek tekint, pozitív, mindenkit egyenlőnek tart, utópista, felfedező, feltaláló, kozmopolita, hantázó, humorista, nem bír egy helyben ülni, örökké tervezget valamit.

A nyolcas erőteljes, alacsony termet, jól tart szemkontaktust, jellemző rá, ahogy eszik: "eszik, ne háborgasd". Élvezi az életet, provokatív, aki vele van, azt apaként védelmezi, aki ellene, annak jaj, hatalom-orientált, nagy az igazságérzete, szereti a szadista humort, gigantomán, nagy a személyes térigénye, a gyengeség irritálja, rátermett benyomást kelt, önálló.

Végül a kilences ismertetőjegyei ezek: testes, mackós, szereti a kényelmes ruhákat, hogy semmi se szorítsa, meleg hang. Jó hangulatban él, átfogó gondolkodás, néha elbambul, ilyenkor a világ "megszűnik", időzavar, önkábítás, jól turi az egyhangúságot, késleltetett düh, pontatlan, befolyásolható, ragaszkodik saját életritmusához: "ebéd után egy kis pihenő", nem tud dönteni, nehezen mond nemet, törődést igényel, kizárólag a pozitív motivációnak enged, szereti a szabadidőt.


(forrás: epresso.hu)

2 komment

Címkék: összes

A Kilencesek jellemzése

2007.12.23. 16:20 [GRiffiN]

Világkép:

Nekem semmi sem sikerülhet. Ne csinálj balhét. Őrizd a békét.


Típusszerkezet:

Lustaság: szenvedélyes kényelemvágy és túlszabályozott környezet
Jellemzők szerkezete
Pszichológiai tehetetlenség
Túlzott alkalmazkodás
Rezignáció
Kedvesség
Érdektelenség
Robotikus szokások rabja
ElterelhetőségGondolkodásának fõ jellemzõi:

Az életszükségletek helyettesítése szükségtelen utánzatokkal. A legfontosabbat mindig a végére hagyja.
Gondot okoznak a döntések. "Egyetértek vagy mégsem?" "Szívesen vagyok itt vagy nem?"
Szokások és megszokott megoldások ismételgetésén keresztül cselekszik. Ritualizmus.
Nehezen tud nemet mondani.
A fizikai erő és a harag korlátozása.
Makacssággal és passzív agresszióval irányít.
Figyelme mások visszatükrözésére irányul, ezért nehezen tartja fenn személyes álláspontját, de ugyanakkor jó mások érzelmi állapotának megfejtésében, hasonlóan a Ketteshez.
Kapcsolatok

Együttélés a Kilencesekkel:

Ha egy Kilences összeolvad veled, nehéz leválasztani. A kapcsolatok évekkel tovább tartanak, mint kellene. A Kilencesek nehezen adják fel régi emlékeiket új lehetőségekért.
A Kilencesek elterelik a szót az érzelmeikről, inkább elfoglalják magukat. Mindennél jobban igyekszenek kerülni a veszekedést, ezért néha szűkszavúak és unkommunikatívak érzéseikkel kapcsolatban. "A kimondatlan maradjon kimondatlanul."
Visszavonulnak szokásos mintáik mögé és triviális elfoglaltságaik mögé ("rengeteg más dolgom van"), ahelyett, hogy élveznék a kapcsolatot. Energiájukat mechanikus dolgokra vesztegetik: takarítás, pénzügyek intézése. A Kilences partnereként mindig változásra vágyó lázadónak érezheted magad.
A Kilences azt mondja, amit hallani akarsz. Ez nem jelenti azt, hogy tényleg úgy is gondolja. Nehezen mondanak nemet, mert a te igényeidet jobban érzékelik, mint a sajátjaikat.
A Kilencesek sokat fantáziálnak egy ideális partnerről, akivel szó szerint összeolvadnak, és így új életet kezdhetnek. Ennek az a hátránya, hogy a rossz dolgokért téged fognak hibáztatni.
Akkor igazán sikeres a kapcsolat, ha az öntudata elvesztése nélkül tud egybeolvadni veled.

Kilences a munkában:

Ha békén hagyják, megnyugszik, annyira, hogy a munkában is lelassul. Szereti a kényelmet és a sietségmentes életvitelt. Szeretné, ha a kollégák családként működnének együtt. Vágyik arra, hogy jól érezze magát a közegében, hogy összhang legyen a főnök és a beosztott között.
Támogató légkörben kivirágzik, de kerüli az önérvényesítést. Szereti, ha dicsérik, de sose kéri.
Azt akarja, hogy a módszerek, a hierarchia és a jutalmak pontosan meg legyenek határozva. Energiáját az előírt munkarendhez igazítja. Nem kér a meglepetésekből.
Átmehet automatába, és ilyenkor nagyon produktív. Felfüggeszti saját igényeit a rutin megtartása közben.
Mások lelkesedése és az átlátható órarend serkenti.
Nem szeret önállóan dönteni, inkább követi a szabályokat. Mindegy, csak ne kelljen spontán döntéshez folyamodnia.
Óvatos a kockázattal szemben. Inkább a megszokott utat járja. Azzal operál, ami már egyszer működött. Kerüli az olyan kockázatvállalást, amiben remény is van, mert fél a csalódástól.
Hátráltatja a döntést, előbb tájékozódik. Először a lényegtelen dolgokat végzi el. Stratégiája a határidőkkel szemben látványos utolsó pillanatban történő megoldásokat eredményez.
Lefagy, ha túl sok feladata van egyszerre. Nehezen tud fontossági sorrendet felállítni, mindent egyenlő fontosságúnak érez.
Ellentmondásos kapcsolatban áll a tekintéllyel. Nem akar önálló lenni, de makacs, ha mások irányítják.
Ha haragszik a munkájára, másokat hibáztat, vagy pedig úgy tesz, mintha semmi baja sem lenne.
Segítség:

Vedd észre, ha mások helyett cselekszel. "Valóban egyetértek velük?" "Valóban együtt akarok velük lenni?"
Használj határidőket, rendezettséget és pozitív visszajelzéseket személyes fejlődésedhez.
Tanuld meg elterelni a figyelmed, ha mániákusan sokat rágódsz egy döntésen.
Ha a függő gondolatok megjelennek, koncentrálj az érzéseidre. "Mit akarok én?" és nem "Mit várnak el tőlem?"
Ismerd fel a passzív agresszió jeleit. A Kilencesek a semmittevéssel irányítanak. Azonosítsd a dühöt a passzivitásban.
Lásd a haragot jó hír hozójaként. Felfedhet régi, megoldatlan ügyeket.
A Kilences gyorsabban dönt, ha vannak választási lehetőségek. Jobban tudják, mit nem akarnak annál, hogy mit igen.
Találd meg a TV, házimunka, vagy bármi más elterelés által elnyomott érzéseket.
Változás:

Most elengedem...

saját életemmel szembeni érdektelenségemet.
a nehézségektől való menekülést.
az érzést, hogy semmit nem tehetek.
a zsibbadtságot és az érzelmi képtelenséget.
saját agresszivitásom meg nem látását.
azt, hogy hagyom felhalmozódni a bajokat.
minden függőséget és önállótlanságot.
minden kívánságot és azt, hogy gyorsan feladom.
önmagam és jogos igényeim észre nem vételét.
a gyors, könnyű "megoldások" keresését.
a változástól való fenyegetettség érzését.
a rutinba és szokásokba való temetkezést.
az érzést, hogy minden túl problémás.
az oda nem figyelést és a feledékenységet.
mások követését a béke érdekében.
a másokon át való életet és az önmagammal való nem foglalkozást.

Most elfogadom...

hogy magabiztos, erős és független vagyok.
hogy fejlesztem az agyam és átgondolom a dolgokat.
hogy ébren vagyok és figyelek a világra.
hogy büszke vagyok magamra és képességeimre.
hogy lehet rám számítani a nehéz időkben.
hogy magamba tudok nézni félelem nélkül.
hogy érdekel a jövőm.
hogy egy nagy gyógyító erő vagyok a világban.
hogy aktívan átölelem az életet.
Használati utasítás:

A Kilencesek befogadók, jó természetűek és támogatóak. Az emberekkel és a világgal való egyesülést keresik.

Hogy jöjj ki velem

Ha valamit kérsz, fontos, hogyan kéred. Az elvárásokat és a nyomást nem viselem jól.
Szeretek hallgatni és szolgálni, de ne használj ki.
Ne szakíts félbe, amíg beszélek, még akkor sem, ha közben elkalandozom.
Adj elég időt a döntésekre és a feladatokra. De azért gyengéden noszogathatsz.
Kérdezz, ha valami nem tiszta.
Mondd meg, ha tetszem neked. Nem száll a fejembe.
Ölelj meg, mutasd ki az érzéseid fizikailag. Ez segít megnyílnom.
Szeretek egy jó beszélgetést, de nem veszekedést.
Tudasd velem, ha valamit jól tettem vagy mondtam.
Nevess velem és oszd meg az élet szépségeit.

Miért jó Kilencesnek lenni

mert nem ítélkezem, hanem elfogadó vagyok
mert törődöm másokkal
tudok pihenni és jól érezni magam
a tudat, hogy a legtöbben élvezik a társaságomat ; könnyű velem lenni
a képességem arra, hogy meglássam a dolgok mindkét oldalát és közvetítsek
nagyon erősen érzékelem a jelen dolgokat, a szépérzékem fejlett, és tudatában vagyok a pillanatnak
tudok sodródni és egy lenni az univerzummal

Miért nehéz Kilencesnek lenni

elítélnek és félreértenek, mert langyos/döntésképtelen vagyok
kritikus vagyok magammal mert nincs önfegyelmem és kezdeményezőkészségem
túl érzékeny vagyok a kritikára, mert mindig személyes támadásnak veszem
nem tudom, valójában mit is akarok
túl sokat törődöm mások véleményével
nem hallgatnak meg, és nem vesznek komolyan

A Kilences gyerekek gyakran

úgy érzik, nem számítanak, sem ők, sem érzéseik, vágyaik, gondolataik
sokszor visszavonulnak, főleg ha a többiek vitáznak
"jó" gyerekek: visszautasítják a dühöt vagy maguk ellen fordítják

A Kilences szülõk

támogatók, kedvesek, szeretők
néha túl engedékenyek vagy határozatlanokTípuskapcsolatok

Személyiségazonosítás

Mit akarok legjobban?
Békét, azt, hogy a dolgok így maradjanak, ahogy vannak (vagy ahogy voltak).

Mi a legfontosabb nekem?
Hogy mindenki jól kijöjjön egymással.

Mi a legrosszabb, ami velem történhet?
Hogy nemet kelljen mondanom valakinek, és ő ezért haragudjon rám.

Hogy látom magam egy jó napon?
Olyan embernek, aki barátságos és laza, de néha makacs is tud lenni.

A béke útja: a Kilences felnéz a Hármasra

Mikor egy Kilences elkezd hinni saját értékes voltában, kifejleszti az önkifejezés szabadságát és az egészséges Hármas asszertivitását, az egészséges Egyes elvhűségét, az egészséges Hatos felelősségét, és az egészséges Nyolcas magabiztosságát.

                                   Érvényesítem magam.(3)
Magabiztos vagyok. (8)     Valaki vagyok. (9)           Erkölcsös vagyok. (1)
                                      Felelősségteljes vagyok. (6)

A viharok útja: a Kilences lenézi a Hatost

Ha a Kilences visszavonul a követelőző világtól, kifejlődik benne az egészségtelen Hatos pánikszerű gyávasága, fél a hibáktól, mint az egészségtelen Hármas, merev lesz, mint az egészségtelen Egyes, és mérges, mint az egészségtelen Nyolcas.

                                 Egy tévedés vagyok. (3)
Ellenséges vagyok. (8)     Elveszett vagyok. (9)       Szigorú vagyok. (1)
                                   Önpusztító vagyok. (6)

A tanácsadó megközelítése

Igen, ha érvényesíted saját egyéniségedet, és azt teszed, amire szükséged van, sikeres leszel.
Igen, ha eldöntöd, hogy te veszed kézbe életed irányítását és rájössz, hogy mindenkinek ezt kell tennie, nem érzel majd bűntudatot azért, mert nem felelsz meg mindenkinek.
Igen, habár néha félsz és zavarodott leszel, ha meghozod ezeket a nagy, fontos döntéseket, az élet könnyebb lesz. A jó döntések és a ragaszkodás ezekhez erősebbé tesz, mint gondolnád.
Igen, nagyszerű dolog alkalmasnak és erősnek lenni, megállni a saját lábadon. Többé nem zavar mások viselkedése.
Igen, te egy értékes ember vagy. Mindig is az voltál.
Ösztönvariánsok

Önfenntartó Kilences: "Étvágy"

Mélyen kötődöm a napi kis szertartásaimhoz, mint a TV-nézés, olvasás, számítógépes munka, sok alvás, mozizás, stb., és nagyon kényelmetlenül és zavarodottan érzem magam, ha valami közbejön.
Hajlamos vagyok figyelmen kívül hagyni a fontos dolgokat, és a szokásaimba temetkezni.
Az étel fontos szerepet tölt be az életemben. Néha arra használom, hogy lebénítson és elvonja a figyelmem az érzéseimről.
Szeretek dolgokat és adatokat gyűjteni.
Sokszor nem tudom kidobni a régi kacatokat, mert nem tudom eldönteni, mi a fontos és mi nem.
Próbálok lépést tartani az igényeimmel, ezért magam gondozom a házam, az autóm, és igyekszem az irodámat meg a pénztárcámat ellátni a szükséges dolgokkal.

Szexuális Kilences: "Unió"

Szeretem az eggyéválás érzését akár egy szeretővel, akár baráttal, családtaggal, tanárral, hírességgel, guruval, háziállattal, a természettel vagy egy istennel.
Ha nem vagyok kapcsolatban, melankolikus vagyok és vágyom arra, hogy benne legyek.
Próbálom boldoggá tenni a partneremet, azért, hogy ne legyen baj, és azért is, mert az öröme engem is boldoggá tesz.
Annyira figyelek a szeretett lényre, hogy magamat elfelejtem.
Ha a partnerem követel tőlem valamit, vagy makacsul ellenállok, vagy érzelmileg elmegyek, vagy egyszerűen megteszem amit kér, hogy ne okozzak galibát.
Gyakran hibáztatok másokat az elszúrt életemért.
Néha függetlenségre vágyom, és saját lehetőségeim, vágyaim és létezésem felderítésére.
Akkor tudom legjobban átérezni saját érzéseimet, ha sokáig nyugodtan egyedül hagynak.

Szociális Kilences: "Részvétel/Részt nem vétel"

Nemcsak azért csatlakozom csoportokhoz, hogy legyen valami hasznos, amit csinálok, hanem mert be kell osztanom az időmet, energiát kell gyűjtenem a társaságban, szeretném látni, hogy illeszkedem be jobban, és hogy merre induljak el az életemben.
Bár a csoportok vonzanak, nem vagyok benne biztos, hogy tartoznom kell-e valahová.
Ha valaki kellemetlen vagy zsarnokoskodó lesz, nem találom a szavakat ellene, és makacskodom vagy elmenekülök inkább.
Gyakran maradok a peremen. Így nem kell elköteleznem magam teljesen, és kimaradhatok a verekedésekből.
Jó szolgálatot teszek a közvetítői képességemmel és békés természetemmel.
Szívesen veszek fel gondoskodó szerepet, mert azt akarom, hogy az egész világot jelentsem mindenkinek. Mivel minden automatikusan megragad bennem, ami történik, felveszem mások apró szokásait, de csak lassan jut el hozzá, mit akarok igazán.Jellemzők:

Gyerekkori eredet: Kötődés a szülőkhöz.
Alapfélelem: Elválás
Alapvágy: Összekapcsolódás
Egészséges önértékelés: Békés vagyok.
Jellemzõ csábítás: Túl jól alkalmazkodni.
Jellemzõ bűn:
Lustaság önmagára
Jellemzõ erény: Türelem
Rejtett kifogás: Jól mennek a dolgaim, bár mások mindig erőltetik a változást.
Védekezés: elfojtás, elterelés, tagadás

Különleges adottság: békés tudomásulvétel
Öndefiníció: "Laza vagyok."
Árnyékprobléma: Lustaság
Visszautasított elem: Konfliktus
Függõség: Döntésképtelenség/Cselekvésképtelenség
Szükséges erõ: Cselekvés (Szeretet)
Védekezés: narkózis, "levenni a kakaót"
Pszichológiai zavar: szenvedélybeteg/passzív-aggresszív személyiség
Beszédstílus: hosszú történetek
Fõ gondok:

A hit/kétség kettőssége.
Misztikus/evilági dolgok kettőssége.
A szükségletek pótszerekkel való helyettesítése.
Döntésképtelenség és nehézség a nemet mondásban.
A fizikai energia és a harag korlátozása.
Makacsság és passzív agresszió általi irányítás.
Változékony hozzáállás, ellenkező viselkedés és érzések - alkalmazkodás mások igényeihez, hogy elnyerje a biztonságot, vagy függetlenedés és rettenthetetlenség.
Nehezen tart fenn önálló véleményt, de felismeri és támogatja a hozzá közel állókét.
Harc-fóbia: erős konfliktuskerülés a belső düh felismerése nélkül.

Fókusz:
Személyes hangsúly az étvágyon.
Kapcsolati hangsúly az egységen.
Közösségi hangsúly a részvételen.

Életfeladat:
Megtapasztalni a szeretetet helyes cselekvés által, melyben a konfliktus is benne foglaltatik.
Csalás: Érdektelenség (Restség)
Pszeudo-csalás: Veszély
Ellenszer: Határozottság
Pszeudo-ellenszer: Visszavonulás
A valóság illúziója: Békét minden áron.
Önigazolás: Megőrzöm saját boldogságomat.
Idõorientáció: A múlt konzerválása.
Problémák megközelítése: Visszahúzódó: "Jól vagyok."
Élettel való kapcsolat: A közvetítés útja: Tárgyalást folytatok az élettel.

Szólj hozzá!

Címkék: kilences

A Nyolcasok jellemzése

2007.12.23. 16:19 Lythari

Világkép

A világ igazságtalan. Azért vagyok itt, hogy megvédjem az ártatlanokat.

Típusszerkezet

Bujaság és bosszúálló arrogancia
Jellemzők szerkezete:
Bujaság
Büntetéskészség
Lázadás
Elnyomás
Érzéketlenség
Ravaszság és cinizmus
Exhibicionizmus (önimádat)
Függetlenség
Reflexszerű cselekvés dominál


Gondolkodásának fo jellemzoi:

A személyes tárgyak és tér, valamint az életére esetleg hatással levő emberek irányítás alatt tartása.
Agresszió, a düh nyílt kifejezése.
Aggódás az igazságért, mások védelméért.
Harc és szex mint kapcsolatteremtési módszer. Megbízik abban, aki megállja a helyét.
Túlterhelés mint az unalom ellenszere. Későig kimarad, erőteljesen szórakozik, zabál. Túl sok és túl hangos.
Nehezen ismeri (f)el énjének sebezhető, függő részeit. Ha mások hatnak rá, elutasítja érzéseit és visszavaonul, vagy unalomra panaszkodik, esetleg magát ostorozza múltbeli hibái miatt.
Minden-vagy-semmit stílusú figyelem, szélsőségekben való gondolkodás. Az emberek erősek vagy gyengék, becsületesek vagy szemetek, nincs középút. Ez vezethet
saját gyengeségei fel nem ismeréséhez és csak a kedvező vélemények meghallásához, vagy
megfelelő erő gyakorlásához mások érdekében.


Kapcsolatok

Együttélés a Nyolcasokkal:

A Nyolcasnak olyan partner kell, aki független erős, és szeret harcolni, szeretkezni és kalandozni a sokduma helyett. Mivel a Nyolcasok erősen szexuális lények, szeretik, ha partnerük hasonló intenzitással éli meg azt.
Életszomjuk és serkentésvágyuk fárasztó szórakozás jelent, kimaradozást és zabálást. Túl sok, túl hangos. Ha valami jó, abból még több kell.
A Nyolcas mértéktelensége, mendent-vagy-semmit életvitele, munkamániája vagy a munkát végletekig való elhanyagolása a partnerre háríthatja az élet egyensúlyban tartásának felelősségét.
A merev önuralom korszakait engedetlenség követi, amivel a hatalmukat demonstrálják. Először meghozzák a szebályokat, hogy legyen később mit megszegni, ha unalmas lesz az élet.
A Nyolcas irányítani akar, így megpróbálja kitalálni a szándékaidat.
Az irányítottságtól való félelmük kifejeződhet a személyes tárgyak, határidők, vagy fizikai terek szoros ellenőrzésében.
Mivel a Nyolcas nem ismeri a kettősséget vagy a tudatlanságot, kisebb tévedéseidet is árulásnak könyveli el. Úgy érzi, keresztülnézel rajta és kihagyod a döntésekből.
Ha gyengéd érzései felszínre törnének, visszahúzódik, unalomra panaszkodik vagy elkezdi ostorozni magát.
A Nyolcasok ritkán engedik meg, hogy bántsák őket. Ha érzelmileg megbántod őket, visszavágnak. A bosszúvágy lecsendesíti a sebezhetőség érzését.
Partnereik a Nyolcasokat biztos pontoknak látják a nehézségek közt, az erő tornyainak a veszélyes időkben.


Nyolcas a munkában:

Ellenőrzi a hierarchiát. Határokat szab, hogy védje magát. Ki a főnök? A vezetés igazságos?
A panaszkodást gyengeségnek fogja fel.
Automatikusan a vezető szerepet tölti be. Figyelmét lekötik azok, akik irányítják vagy irányítani szeretnék a projektet vagy céget, és a többiek lojalitásának fenntartása. Tiszteli az őszinte vezetőt. Szereti a méltó ellenfeleket.
Önkéntelenül kategorizálja az embereket. Tudni akarja, ki hol áll. Kiprovokálja a válaszokat.
Aggódik az igazságért és védelemért.
A düh direkt. Nincs hátsó szándék. Nem haragtartó, ha egyszer már megvert, az elég neki.
"Megxox vagy mexöx." Az ő véleménye az egyetlen helyes.
Betartja és betartatja az érdekéhez közeli szabályokat. Meghajlítja a többit.
Teljes tájékoztatást kér. A részletek megváltozása manipulációgyanús.Segítség:

Engedd át másoknak a kezdeményezést. Tanulj meg figyelni és hallgatni.
Figyeld meg, hogy a növekvő cselekvés- vagy konfliktusvágy zavart és bizonytalanságot leplez.
Azonosítsd az unalmat és az érdeklődés hiányát, mint elterelést a sebezhető érzésekről.
Jegyezd meg, hogy mások épp olyan helyesen gondolják, mint te. Lásd a hasonlóságot álláspontjaitok között.
Lásd meg, hogy a fizikai mértéktelenség és a verekedés elfedi az igazi arcodat.
Az igazi érzések mindig depresszióval kezdődnek. Ezek nem a gyengeség, hanem a fejlődés jelei.
Vedd észre, hogy az igazság, védelem és irányítás keresése felosztja a világot barátra és ellenségre.
Írd fel a gondolataid azonnal. Dolgozz a nem tudatos felejtés ellen. Harcolj a meg nem látás ellen.
Tanuld meg levezetni a feszültséget. Mind a düh elnyomása, mind a kifejezése rossz következményekkel jár.
A panaszkodás nem jelent egyet a cserbenhagyással.

Változás:

Most elengedem...

saját életemmel szembeni érdektelenségemet.
a nehézségektől való menekülést.
az érzést, hogy semmit nem tehetek.
a zsibbadtságot és az érzelmi képtelenséget.
saját agresszivitásom meg nem látását.
azt, hogy hagyom felhalmozódni a bajokat.
minden függőséget és önállótlanságot.
minden kívánságot és azt, hogy gyorsan feladom.
önmagam és jogos igényeim észre nem vételét.
a gyors, könnyű "megoldások" keresését.
a változástól való fenyegetettség érzését.
a rutinba és szokásokba való temetkezést.
az érzést, hogy minden túl problémás.
az oda nem figyelést és a feledékenységet.
mások követését a béke érdekében.
a másokon át való életet és az önmagammal való nem foglalkozást.

Most elfogadom...

hogy magabiztos, erős és független vagyok.
hogy fejlesztem az agyam és átgondolom a dolgokat.
hogy ébren vagyok és figyelek a világra.
hogy büszke vagyok magamra és képességeimre.
hogy lehet rám számítani a nehéz időkben.
hogy magamba tudok nézni félelem nélkül.
hogy érdekel a jövőm.
hogy egy nagy gyógyító erő vagyok a világban.
hogy aktívan átölelem az életet.

Használati utasítás:

A Nyolcasok erőteljesek és nem félnek kimutatni dühüket.

Hogy jöjj ki velem

Állj ki magadért... és értem.
Légy magabiztos, erős és egyenes.
Ne pletykálj rólam vagy élj vissza a bizalmammal.
Légy sebezhető és oszd meg érzéseid. Lásd és ismerd el az én gyengéd oldalamat is.
Hagyj teret az egyedülléthez.
Ismerd el a jótetteimet, de ne próbálj elkápráztatni.
Gyakran szenvedélyesen beszélek. Ne vedd személyes támadásnak.
Ha tombolok, összetörök dolgokat vagy kiabálok, emlékezz, hogy én így működöm.

Miért jó Nyolcasnak lenni

független vagyok és önellátó
alkalmas vagyok a vezetésre és a kihívások legyőzésére
bátor vagyok, őszinte és lényegretörő
minden jót kiszedek az életből
támogatom, erősítem és védem a hozzám közel állókat
igaz ügyekért harcolok

Miért nehéz Nyolcasnak lenni

túlterhelem az embereket azzal, hogy nem finomkodom; megijesztem őket, pedig nem akarom
nyüzsgök és türelmetlen vagyok mások tudatlanságával szemben
tartom a hátam az emberekért és nem kapok érte semmit
soha nem felejtem el, ha megsértettek vagy igazságtalanok voltak
túl sokat vállalok egyszerre
magas lesz a vérnyomásom, ha az emberek nem követik a szabályokat vagy valami nem meg jól

A Nyolcas gyerekek

függetlenek, van belső erejük és harci szellemük
gyakran magányos farkasok
átveszik az irányítást, hogy ne őket irányítsák
megtalálják a másik gyenge pontját
azonnal támadnak, ha veszélyt érzékelnek
vezetők lesznek a családban, mert amúgy is ők a legerősebbek, vagy nehezen elviselhető környezetben nőnek fel

A Nyolcas szülők

lojálisak, törődők, részt vesznek a gyerek életében, odaadóak
túlságosan védelmezik a gyereket
követelőzők, zsarnokok és merevek

Típuskapcsolatok

Azonosítás

Mit akarok legjobban?
Irányítani, vezetni, és megmutatni,hogy én vagyok a legnagyobb.

Mi a legfontosabb?
Hogy én mondjam meg, mi történik körülöttem.

Mi a legrosszabb, ami történhet?
Hogy a világ kiesik az irányításom alól.

Hogy látom magam egy jó napon?
Más vagyok, független, döntésképes és tiszteletreméltó.

A Béke útja: a Nyolcas felnéz a Kettesre (Gondoskodó)


Az eredendő szeretet által a Nyolcas megszűnik önmagát félteni, és mások bajnoka lesz. Felveszi az egészéges Kettes együttérzését, az egészséges Kilences szülői ösztönét, az egészséges Ötös megfigyelőképességét és az egészséges Hetes spontaneitását.

                            Szerető vagyok. (2)
Lelkes vagyok. (7)     Nemes vagyok. (8)     Őrszem vagyok. (9)
                            Védekező vagyok. (5)

A Viharok útja: A Nyolcas lenézi az Ötöst (Figyelő)

A Nyolcas bosszúálló lesz, mint az Ötös, mikor úgy érzi, hogy támadják, és elszigetelődik, mint egy egészségtelen Kilences, manipulál, mint egy egészségtelen Kettes, és belép az önző örömök világába, mint egy egészségtelen Hetes.

                                Manipulatív vagyok. (2)
Hedonista vagyok. (7)     Bosszút állok. (8)     Elszigetelt vagyok. (9)
                                Ostrom alatt állok. (5)

Tanácsadói megközelítés


Igen, szerető szíved van és törődsz az emberekkel. Ha egyszer megbíznak benned, követni fognak.
Igen, a másokkal való együttélés kulcsa az együttműködés.
Igen, az emberek békénhagynak, ha felismered igényeiket és barátságos vagy hozzájuk.
Igen, biztos vagyok benne, hogy felismered, a legjobb dolgokat csak együtt lehet élvezni, és az élvezet ellened fordul, ha disznóként dúskálsz benne.

Rengeteg személyes erővel vagy megáldva. Rajtad áll, jóra vagy rosszra használod-e. Ha jóra használod, a világ szeret és tisztel majd. Ha rosszra, a világ ellened fordul, és ő az erősebb. Te döntesz.

Ösztönvariánsok

Önfenntartó Nyolcas: "Kielégítő Túlélés"

Környezetem kényelmesen tartom, mindig van nálam kaja és elsősegélydoboz.
A függetlenség és a biztonság nagyon fontos; sem pénz, sem más egyéb tekintetében nem kívánok másoktól függeni.
Kijövök a sodromból, ha az életem nincs rendben vagy valami, amit megszoktam vagy szeretnék, nem elérhető.
Az életem fő célja a védelem - magamé, a cuccaimé és a barátaimé.
Nagyobb biztonságban érzem magam, ha olyan helyen vagyok, ahonnan az egész szobát beláthatom.
Szeretem biztosra tudni, hogy nem törnek rám vagy figyelnek titokban.

Szexuális Nyolcas: "Birtoklás és megadás"

A szexuális Nyolcasok, főleg a hímek, a legmértéktelenebbek az összes típus közül.

Sokaknak túl asszertív, túl sok vagyok. Jobban szeretek nagy lángon égni mint kényelemben haldokolni.
A szükségleteim, a birtoklás és a megadás, egybefüggőek. Tudok lágy és sebezhető lenni, ha nagyon megbízok valakiben, de sosem vesztem el a parancsoláskészségem.
Gyakran nem tudom, hogy olyan partnert akarok-e, aki rám van utalva, vagy olyat, akit tisztelhetek, mert kiáll magáért.
Azzal lehet a legjobban felhúzni, ha a fejem felett, az én megkérdezésem nélkül döntenek valamiről, aminek hozzám (is) köze van.
Irritál, ha nem tudom az emberek érzéseit, főleg, ha meg akarom oldani a problémáikat.
Vonzanak az egyenes emberek, akik nem allergiásak a konfliktusokra.
Közelebb érzem magam a partneremhez, ha veszekszünk, mert csak akkor mondunk igazán igazat, de az állandó harc kiégetheti a kapcsolatunkat.
Elővigyázatos lépéseket teszek annak érdekében, hogy ne tudjanak mainpulálni, se enegem, se a kapcsolataimat.

Szociális Nyolcas: "Barát vagy ellenség?"

Addig nem nyugszom, míg meg nem találom a helyem, ahol tisztelnek.
Tesztelem barátaim lojalitását. Ha a bizalom meg van erősítve, halálig hűséges vagyok.
Egy csoporton belül az érdekel, kinek van még hatalma, hogy ki tudjam ütni a nyeregből.
Küzdök a barátaimért és a nálam gyengébbekért, de elvárom, hgy fejlesszék magukat és legközelebb megálljanak a saját lábukon.
Lojális vagyok és megpróbálom megoldani a problémákat, de ha valaki átlép egy határt, örökre kirúgom az életemből.
Imádom egy, az igazságért folytatott csata izgalmát.
Általában én vagyok a csoport védelmezője és a legigazságosabb

Nyolcas pont: A saját igazság programja, arroganciával

Adomány: az elnyomottakkal való törödés
Önmeghatározás:
"Meg tudom csinálni. Erős vagyok."
Árnyék: Bujaság - mások tárgyként való kezelése
Visszautasított rész: Gyengeség
Függőség: Arrogáns igazság
Kellő erő: Bizalom
védekezési módszer: elutasítás
Elmezvar: szociopata
Beszédstílus: parancsok
Elfoglaltságok: Agresszió és önkontroll.
Puritán/hedonista kettősség.
Személyes tárgyak, tér és személyek irányítása, akik befolyásolhatnák a Nyolcas életét.
Mértéktelen önmegvalósítás - túl sok, túl hangos.
Szélsőségekben való gondolkodás, az emberek vagy jók vagy rosszak, vagy rendesek vagy szemetek, nincs középút. AZ övétől eltérő álláspont teljes tagadása, hogy biztonságban legyen.
Aggódás az igazságért és mások biztonságáért.

Fókusz:
Személyes hangsúly a kielégítő túlélésen.
Párkapcsolati hangsúly a birtokláson/megadáson.
Közösségi hangsúly a barátságon.
Életfeladat:
Az igazság és igazságosság viszonylagosságának, változékonyságának felismerése.
Az integráció lehetősége a gyengeség elismerésében rejlik.

Átverés
: Hódítani kell (Életszomj)
Pszeudo-átverés: Gyengeség
Ellenszer:
Együttérzés
Pszeudo-ellenszer: Erősnek lenni
A valóság ilúziója: Hatalom
Önigazolás: "Minden fontosat elintézek."
Időorientáció: A jövő igazságossá tétele.
Probléma megközelítése: Agresszív. "Elintézem."
Élethez való kapcsolat:
Alárendelés útja. "Lefejelem az életet."

8 komment

Címkék: nyolcas

A Hetesek jellemzése

2007.12.23. 15:55 [Raven]

Világkép:


A világ tele van lehetõségekkel. Magabiztosan nézek a jövõbe.


Típusszerkezet:

Falánkság, csalárdság és önimádat
Jellemzok szerkezete:
Falánkság
Hedonista engedékenység
Lázadás
Fegyelmezetlenség
Képzeletbeli beteljesülés
Csábító könnyedség
Önimádat
Meggyozo képesség
Csalárdság


Gondolkodásának fõ jellemzõi:

Szükséges fenntartania egy magasfokú izgatott állapotot. Sok tevékenység, sok érdekes dolog. Érzelmileg magasan akar maradni.
Többféle lehetoség nyitvatartása, nehogy el kelljen köteleznie magát egyetlen dolog mellett.
A mély kontaktus, elmerülés helyettesítése mentális játékokkal. Beszélgetés, tervezés, intellektualizáció.
A báj, mint elso védelmi vonal. Fél azoktól, akik közelednek felé. Állandóan kerüli a közvetlen konfliktust. Kibeszéli magát a bajból.
Az információ rendszerezése, szellemi kereszthivatkozások létrehozása a figyelem módja, például hogy minden elkötelezettség tartalmazzon kiskaput. Ez vezethet
önigazoló meneküléshez a felelosség elol, vagy
ahhoz, hogy képes különös, új látásmódjával összefüggéseket találni látszólag teljesen különbözo vagy ellentétes dolgok közt is.Kapcsolatok

Együttélés a Hetesekkel:

A fő probléma rávenni a Hetest arra, hogy meglássa a problémát.
Az ideális társ az, aki imádja és jó társaságot jelent neki.
Magas fokú serkentést, kalandot, sok választható lehetoséget akarnak. Nehéz elfogadniuk a negatív érzéseket, és mindig meg akarják édesíteni a helyzetet, hogy ne bántsd oket tovább. "Ne menjünk moziba és vacsorázni?"
A Heteseknek olyan partner kell, aki tükrözi jó énképüket.
Kedvesek, amíg csodálod oket, de ha alsobbrendunek tunnek egy helyzetben, azonnal nevetségessé tesznek. Szeretnek vagy kinevetnek.
Nagyon érzékenyek az unalomra és ismétlésekre, így mindig új dolgokat kell kitalálnod, hogy veled maradjanak.
Mennek az árral. Az emberekkel való kapcsolatteremtés - mint minden más - addig jó, míg nem unják. Bejönnek az életedbe, majd távoznak onnan, vidám légkört hagynak maguk után, és ha úgy hozza kedvük, visszatérnek.
Számíts arra, hogy a Hetes mérges lesz, ha megszakítod ezt az áramlást. Nem kívánnak alacsonyabb elmékkel leállni.
Tökéletesen tisztában vannak a korlátokkal, amikor el akarod kötelezni oket valamire. Évtizedekig élhetnek hosszú távú kapcsolatban, míg maga az elképzelés idegesíti oket. Ezek a kapcsolatok "folyamatok" és kalanddal teliek.
Sok irányból közelítik meg az intimitást egyszerre. Különbözo részeid nyugözik le oket. Sok különbözo dolgot ki akarnak próbálni veled, és támogatják álmaid, tevékenységeid.

Hetes a munkában:


Édes megoldást kínál a tekintélygondokra. Egyenlősít, ami vagy úgy nyilvánul meg, hogy igazságos osztozást szervez, vagy úgy, hogy körmönfont módon eléri, hogy senki se parancsolhasson. Ha nincs parancs, mindenki azt tesz, amit akar.
Nagyon ragaszkodhat gyakorlatiatlan ötletekhez és alacsony hatásfokú megoldásokhoz. Az ötleteket és az elméleteket jobban szereti az alkalmazásnál. Inkább új lehetoségeket nyit ki, minthogy szembenézzen a rutinnal.
Lavírozgat, ahelyett hogy összetuzésbe keveredne. úgy hagyja figyelmen kívül a szabályokat, hogy átértelmezi oket.
Jól teljesít nyitott végu munkában, ami nem válik mechanikussá. Tervez, szervez, ötleteket és új megközelítéseket hoz létre és egyeztet. Összeköti a kellemest a hasznossal.
Magas önértékelése van, bízik a képességeiben. Hogy ezt az önértelmezést megtartsa, folyton hasonlítgatja magát másokhoz. "Felsobb- vagy alsóbbrendu vagyok?" "Én vagyok a legnagyobb, vagy valakit még le kell rombolnom?" A pozitív önkép kipukkad, mint a lufi, ha kritikával kerül szembe.
Nem megtöri, inkább meghajlítja az embereket. Óriási lelkesíto ereje van. Felnagyítja a lehetoségeket, szélesebb horizontot kínál. Meggyozo általánosságokat ajánl fel, rengeteg kis kibúvóval. Olyan javaslatokat tesz, amelyek ígéreteknek tunnek.
Jó vele dolgozni. Megbocsátó és kreatív nehéz idokben is. O nyeri meg a népszeruségi versenyt.Segítség:

Figyeld meg vonzódásodat a serkentokhöz és az új élményekhez.
Lásd meg, hogy a boldogságkeresés csak menekülés a fájdalom elol.
Figyelj a szellemi kitérokre: többszörös tervezés, új opciók, látnoki tervek akadályozzák a nehézségekkel való szembenézést.
Lásd meg, hogy lesz a gondolatban cselekvésból halogatás és befejezetlenség.
Fedezd fel, hogy hogyan helyettesítik a felületes élmények a valódi tapasztalatot.
A falánkság a felsobbrenduségtudattal jön. "A legjobbat érdemlem."
Nézz szembe az igazi felelosséggel.
Vedd észre, hogy megijedsz, mikor értékelnek. Felsobb- és alsóbbrenduségi érzések. Azt akarod, hogy felso helyzetben maradj.
Kérdojelezd meg a babonát, hogy minden ellenkezést le lehet szerelni egy kis kedveskedéssel.
Vedd észre a haljamot arra, hogy a reális kritikát rosszindulatnak lásd.
Akarj egyszerre egyvalamit csinálni.Változás:

Most elengedem...

a nemtörodöm pusztítás impulzusait.
az aggódás-túlterheléstol való félelmet.
mindn függoségemet és rigolyámat.
önmagam kiégetését vágyaim kiélése érdekében.
a rohanást a következmények elol.
ingerültségem másokon való levezetését.
a veszélyes szituációkba kevero bizonytalanságaimat.
egészségem és boldogságom a gyorsaság oltárán való feláldozását.
a türelmetlen követelozést.
a félelmet, hogy sose kapok eleget.
az érzést, hogy több kell.
az akaratot, hogy minden pillanat legyen érdekes és drámai.
az önmagam elol cselekvébe menekülést.
azt, hogy hagyom magam elcseszni a lehetoségeimet.
orrom minden, általam nem tökéletesen ismert dologba való beleütését.
a hitet, hogy külso dolgoktól boldog leszek.

Most elfogadom...

hogy akkor vagyok a legboldogabb, ha nyugodt vagyok.
hogy mondhatok nemet éhezés nélkül.
hogy mindig a szükséges mennyiség van meg mindenbol.
hogy szembenézek a nehézségekkel.
hogy egyeru dolgok is kielégítenek.
hogy mindent befejezek, amit elkezdtem.
hogy érdekelnek az emberek és elkötelezem magam mellettük.
hogy a spirituális dimenzió létezik.
hogy nagyon hálás vagyok az életért.Használati utasítás:

A Rajongók energikusak, életteliek és optimisták. Hozzá akarnak tenni vmit a világhoz.

Hogy jöjj ki velem

Adj társaságot, kedvességet és szabadságot.
Bonyolódj bele velem serkento beszélgetésbe és nevetésbe.
Értékeld ötleteimet, hallgasd meg történeteimet.
Ne próbálj megváltoztatni. Fogadj el magamért.
Felelj önmagadért. Nem szeretek pisisekre vigyázni.
Ne mondd meg, mit csináljak.

Mit szeretek a Hetességben

optimista vagyok és nem tör le az élet.
spontán vagyok és szabad szellemu.
kimondom, amit kell, és botrányos vagyok. Ez vicces.
kedves vagyok és javítok a világon.
van merszem kockáztatni és új kalandokat kipróbálni.
sokminden érdekel és sokmindenhez értek.

Miért nehéz Hetesnek lenni

soha nincs elég idom.
nem fejezek be semmit.
nem élvezem a specializációk elonyeit; nem ragadok le egy karriernél.
mindg elveszek a terveimben, fantáziálásaimban.
bekerítve érzem magam egy szemtol-szembe kapcsolatban.

A Hetes gyerekek

kalandvágyók, akcióközpontúak
izgalmat keltenek
nem szeretnek egyedül lenni
még a felnotteket is átvágják
álmodnak a felnottkor szabadságáról

A Hetes szülők

lelkesek és kedvesek
azt akarják, hogy gyerekük sok kalandnak legyen kitéve
túl elfoglaltak, hogy a gyerekre figyeljenek


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás


Mit akarok?
Boldogságot, izgalmat, felfedezni és megtenni új dolgokat.

Mi a fontos?
Hogy mindig legyen tervem. Mindig elõre gondolkodom.

Mi a legrosszabb?
Hogy összetört leszek és unatkozni fogok.

Hogy látom magam egy jó napon?
Barátságos vagyok, jó a humorérzékem, és mindent jól csinálok.

A béke útja: a Hetes felnéz az Ötösre

Ha a Hetes lelassít és elkezdi érzékelni/értékelni a jelenlevõ valóságot, tükrözõdõ lesz mint egy egészséges Ötös, felelõsségteljes mint egy egészséges Hatos, megbocsátó mint egy egészséges Egyes, és önálló mint egy egészséges Nyolcas.

                                    Elismerõ vagyok. (5)
Független vagyok. (8)     Kielégült vagyok. (7)     Felelõsségteljes vagyok. (6)
                                    Könyörületes vagyok. (1)

A viharok útja: a Hetes lenéz az Egyesre

Ha a Hetesnek elege lesz, könyörtelen és merev lesz, mint egy egészségtelen Egyes, pánikol, mint egy egészségtelen Hatos, üres, mint egy egészségtelen Ötös, és tele lesz egy egészségtelen Nyolcas haragjával.

                                     Gyûjtögetõ vagyok. (5)
Bosszúálló vagyok. (8)     Függõ vagyok. (7)     Aggódom. (6)
                                    Hajlíthatatlan vagyok. (1)

Tanácsadói megközelítés

Igen, ha lelassítasz és megnyugszol, tisztábban látod és jobban értékeled a dolgokat.
Igen, ha van idõd észrevenni szeretteid jóságát, és elfogadod õket, nagyon lojális leszel.
Igen, ha elhiszed, hogy jó vagy így, meglátod másokban is a jót.
Igen, a szeretõ természeted kijön, ha engeded neki.
Igen, az élet csodás, ha nem rohansz el mellette. Értékeld a szépségét.


Ösztönvariánsok

Önfenntartó Hetes: Család és hasonló érdeklõdésû barátok


Családcentrikusabb, mint a Hetesek általában.

Szeretem, ha van egy bázis, ahol hasonlóan gondolkodunk és önsegítõ hálózatunk van.
Általában én szórakoztatom az embereket.
A kaland megtervezése legalább olyan jó, mint maga a kaland.
Szeretem, ha a barátaim pozitív hozzáállásúak, mint én.
Szeretek spontán lenni, de ha nem akarok lemaradni semmirõl, terveznem kell.
Ha kockáztatok, az inkább kiszámított mint váratlan.
Sokat vagyok otton és a ház körül.

Szexuális Hetes: Izgalom

Szeretem a kihívást és az akciót.
Sokszor túlzásba viszek dolgokat vagy mások lábára lépek.
Szeretem a szokatlan, intenzív, bonyolult vagy esztétikus dolgokat.
Sokszor csábítóbb vagyok mint szeretném és nemkívánt kötõdések hálójában találom magam.
Hajszolom az érdekes embereket és élményeket.
Ha a kapcsolat kifullad, vagy idealizálom a párom hogy ne unjam meg, vagy egyszerûen lelépek.
Nagyon fel tudom húzni magam az ideális és a valóságos közötti különbségen.
Ha nem örülnek együtt velem, az elveszi az örömöm.

Szociális Hetes: Türelmetlenség vs. Idealizmus

Fel tudnám áldozni magam valamiért, amiben hiszek.
Gyakran nehezen szánom rá magam a jó cselekedetekre, fõleg, ha korlátozzák szabadságomat.
Próbálom elnyomni kalandvágyamat és a kötelességeket letudni elõször.
Nem szeretem a felelõsség terhét.
Szeretem a testvéri érzést, de azt nem, ha irányítani akarnak.
Türelmetlen is tudok lenni. Szeretek cseledkedni hosszas latolgatás helyett.
Az emberek közti egyenlõtlenség felmérgesít. Azt kívánom, ne legyen többé hierarchia.
Széles baráti köröm van.
Szeretem tudni a legújabb belsõ híreket, pletykákat.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: Leválás az anyáról.
Félelem: Hogy valamitõl megfosztják.
Vágy: Elégedettség.
Egészséges önértelmezés: Boldog vagyok.
Csábítás: Sokat markol, keveset fog.
Bûn: Falánkság
Erény: Nagylelkûség
Rejtett panasz: Boldog vagyok, bár sokkal boldogabb lennék, ha mindent megkapnék amit kell.
Kulcs a védekezéshez: Elnyomás, kivetés, kiélés.


Különleges adottság: a boldogságkészítés képessége, a dolgok megcsinálásának képessége
Önmeghatározás: "Vicces vagyok. Az élet napos oldalát nézem."
Árnyék: Falánkság
Visszautasítot elem: Fájdalom
Függõség: Könnyed optimizmus
Szükséges erõ: Realista látásmód.
Védekezés: racionalizáció
Elmezavar: Önimádat
Beszédstílus: Anekdoták
Elfoglaltságok tartalmazzák:
Magasfokú izgatottság mesterséges fenntartása, sok dolgot csinálni egyszerre, magasan maradni.
A mély kapcsolat helyettesítése kellemes beszéddel, tervekkel, intellektualizációval.
A fenyegetés elkendõzése; mindent cselekvéssel álcáz.
Báj mint elsõ védvonal a félelem ellen. Kibeszéli magát a bajból.
Az adatok rendszerezése és összekapcsolása,hogy kiskapukat, menekülési utakat helyezzen a kötelezettségekbe, és hogy szokatlan kapcsolatokat, párhuzamokat létesítsen az ötletek között.
Felsõbbrendûség/alávetettség kettõssége.
Fókusz:
Személyes hangsúly az élet élvezetén.
Párkapcsolati hangsúly a hasonló a hasonlóval-elven.
Közösségi hangsúly a határokon és korlátokon.
Életcél:
Egyensúlyt elérni, mely a jelenben gyökerezik. Bármilyen fajta fájdalom lehet biztos pont az életben.


Csalás: Boldogság (Falánkság)
Pszeudo-csalás: az élet bonyolultsága
Ellenszer: Határozottság
Ál-ellenszer: Határtalan optimizmus
A valóság illúziója: jövõbe nézés
Önigazolás: Boldoggá fogom tenni a világot.
Idóorientáció: Tervezi a jövõt.
Problémamegoldás: Agresszív. "Összehozom."
Élettel való kapcsolat: a csökkentés útja. "Az élet túlterhel."

11 komment

Címkék: hetes

A Hatosok jellemzése

2007.12.23. 15:35 Lythari

Világkép

A világ veszélyes hely. Ne bízz a tekintélyben.

Típusszerkezet:

Félelem és gyanú
Jellemzok szerkezete:
Félelem, gyávaság és aggódás
Állandó riadókészültség
Elméleti orientáció
Lekenyerezo barátságosság
Merevség
Harciasság
A tekintély és az idálok felé fordulás
Önvád és mások vádolása
Kétség és kettosség

Gondolkodásmód:


A cselekvés halogatása. A gondolkodás helyettesíti a tetteket.
Problémák a munkával és a beteljesületlenséggel.
A sikerek és örömök elfelejtése.
Tekintélyhez való viszony: vagy kiskutya, vagy lázadó.
Gyanakvás mások szándékait illetoen, foleg, ha hatalommal rendelkezokrol van szó.
Azonosulás az elnyomottakkal.
Huség és kötelességtudat az üggyel, az elnyomottakkal, és az eros vezetovel kapcsolatban.
Félelem a direkt dühtol. Saját düh másoknak tulajdonítása, kivetítése.
Szkepticizmus és kétely.
A figyelem módja: a környezet ellenorzése olyan jelek után kutatva, amik megmagyarázzák az állandó belso veszélyérzetet.
Intuitív gondolkodás, mely a jó koncentrálóképességen és az eroteljes képzeleten alapul, amelyek természetesek a félelemmel teli elme számára.

Kapcsolatok


Együttélés a Hatossal

A Hatosok megkérdojelezik szándékaidat: ha pozitív üzenetet kapnak toled, azon agyalnak, mit gondolsz valójában, ezzel leértékelve a szerelmet (és önmagukat).
A Hatos huséges szövetséges lehet, eros egy "ketten a világ ellen"-típusú kapcsolatban, elkötelezett támogató.
Újra és újra biztosítani kell érzéseidrol. "Mindig szeretni fogsz?" Erre a kérdésre nincs helyes válasz. Az igenló válasz arra készteti, hogy kételkedjen az oszinteségedben, még több bizonyítékot akar.
Kivetíti rád személyes csalódásait, saját másfelé kacsingatását azzal leplezi, hogy téged "leplez le".
Számíts arra, hogy azonosul a kapcsolat problémás pontjaival, melyeket mindenáron meg akar oldani.
A Hatos inkább hatni akar rád (melegség, eros kötelék vagy szexuális vonzero által), minthogy te befolyásold ot. Fél saját vágyait erosödni látni, mert azok jelzik, hogy sebezheto, hogy mások hatással vannak rá. Szereti erejét fitogtatni oly módon, hogy másoknak segít, így képes nagyfokú önfeláldozásra.
Ne számíts arra, hogy meg tudja határozni a feszültség pontos okát. "Attól félek, hogy gyengének látszom? Lehetséges árulást szimatolok?" Arra számítanak, megsérülnek, ha leengedik védofalaikat.
A Hatos jeleket keres a viselkedésedben. "Mi van a felszín alatt? Hogy viselkedsz másokkal? Mit gondolsz igazából rólam?" Visszaigazolást kérnek.

Hatos a munkában

Eros elemzoképesség. Mindent, és annak az ellenkezojét is, megvizsgál. A kétely és a nyilvánvaló megkérdojelezése tisztánlátáshoz vezet.
Túlértékeli a tekintély erejét. Nagyobb hatalmat tulanjdonít fonökeinek, mint amennyivel azok valójában rendelkeznek. Ha valakivel összehasonlítják, mindig magát érzi gyengébbnek.
Saját gyenge pontjaira reagálva másoknál keres védelmet (lojalista), vagy mindenkit le akar gyozni (lázadó). "Lábaidnál vagy torkodnál."
Szuperhos akar lenni, hogy ellensúlyozza aggodalmát. Bizonyítási kényszer. Önfegyelem. Erosnek mutatkozni. Körülbástyázás a félelem ellen.
Alkalmas a cselekvésre, teljes kapacitással muködik, ha minden esély ellene szól. Akkor versenyez, ha esélytelen. Védi az alsobb osztályt. "Fordított üzletember".
Teszteli az érveket. Érzékeny a gengye pontokra bármilyen helyzetben. A lojális ellenzék. "igen, de..." Az ördög ügyvédje. "Nézzük meg a másik oldalt is."
Lebénulás. Nehéz hatékonynak lennie, ha már látja a sikert körvonalazódni, nehéz fenntartani a figyelmét, ha nincs mi ellen dolgoznia. A kétely színrelép, amíg a pozitív dolgok teljesen irreálisnak nem tunnek.
Lekicsinyli saját sikereit, vagy akaratlenul szabotálja azokat: elkésik, elveszt egy fontos fájlt, figyelmetlen lesz. Egyértelmuen sikeres helyzetben veszélyeztetve érzi magát. Ez abból a hiedelembol ered, hiogy mindenki gyulöli a tekintélyt, a nyerteseket.
Nehezen tudja meghatározni az érzékelt fenyegetés forrását. "Az alárendeltjeim lázadni fognak?" "Valami készül a háttérben? Talán puccsot érzek?" "Miért nem édes a gyozelem?"

Segítség:


Futtass valóságellenorzést. A kétségeknek van alapjuk, vagy teljesen alaptalanok? Nevezd meg a félelmeidet. Ellenorizd az eredményt egy megbízható baráttal.
Kerüld a ködös megállapodásokat. Szerezz értheto utasításokat.
Egy támogatói rendszer mindenkinek fontos. A Hatosoknak létfontosságú.
Tartsd kordában a halogatást határidok és ellenorzopontok felállításával.
Adj egyenlo idot a pozitív dolgokra. Emlékezz: a rossz lehetoség mindig hihetobbnek tunik.
Ismerd fel, mikor kezdesz cselekvés helyett gondolkodni.
Találj biztonságot a nagy problémák pici fealadatokra bontásában, ne pedig megijedj tolük.
Azonosítsd a harcot és a menekülést is, mint félelemreakciót. Ellenorizd magad, keress rejtett tévhiteket, ha mások ellenségesnek látszanak.
Ha a figyelmed leragad a legrosszabb eshetoségeken, a) gondolj a legjobb lehetoségre, b) nagyítsd fel a rossz dolgokat, amíg nevetségessé nem válnak.

Változás:

Most elengedem...

az egyedülléttol való félelmemet.
önlegyozo, önbünteto hajlamaimat.
minden rettegést a jövotol.
az érzést, hogy csapdába estem, kihallgatnak, és elkeseredett vagyok.
problémáim felnagyítását és túlreagálását.
félelmeim és aggodalmaim másokon való kiélését.
mások iránti gyanakvásomat és a legrosszabra számítást.
hogy egyedül kicsinek és muködésképtelennek érzem magam.
a gyávaság és bizonytalanság érzését.
a "keménykedést", mellyel ezeket leplezem.
a félelmet és megvetést azok iránt, akik mások, mint én.
mások hibáztatását a gondjaimért.
a tolem függo emberek elkerülését és a védekezést velük szemben.
a pesszimizmusra és panaszkodásra való hajlamomat.
a felelosségtol való félelmemet.
mások követését a biztonságérzet érdekében.

Most elfogadom...

hogy független és önálló vagyok.
hogy meg tudom tartani önmagam a csoportokban és kapcsolatokban.
hogy hiszek magamban, tehetségemben és jövomben.
hogy a nehézségek közepette is nyugodt maradok.
hogy biztonságban vagyok és a legtöbbet hozom ki minden helyzetbol, amivel találkozom.
hogy minden ember testvérem.
hogy megérto és kedves vagyok azokkal, akik számítanak rám.
hogy minden helyzetben bátran viselkedem.
hogy igazi tekintélyem van saját magam elott.

Használati utasítás:

A Hatosok felelosségteljesek, megbízhatóak, értékelik a huséget a családhoz, barátokhoz, csoporokhoz és ideológiákhoz. Személyiségük lehet bármilyen a teljesen félénktol a szókimondó konfliktuskeresoig.

Hogy jöjj ki velem


Légy egyenes és oszinte.
Jól figyelj rám.
Ne ítélj el az aggódásomért.
Oldjuk meg együtt a dolgokat.
Biztosíts róla, hogy minden OK köztünk.
Nevess és viccelodj velem.
Gyengéden vezess rá az új élményekre.
Ne reagáld túl, ha túlreagálok valamit.

Miért jó Hatosnak lenni

hiszek családomban és barátaimban, és nem hagyom cserben oket
keményen dolgozom, nagy felelosséggel
együttérzek másokkal
okos és szellemes vagyok
nonkonformista vagyok
bátran szembeszállok a veszéllyel
egyenes és asszertív vagyok

Miért nehéz Hatosnak lenni

hosszan tépelodöm döntések elott
a hibától való félelem miatt vonakodom; nincs elég önbizalmam
félek, hogy elhagynak vagy kihasználnak
a folytonos veszélyérzettol elfáradok
szeretném, ha lenne egy használati utasításom az élethez, hogy ne csesszem el
túl kritikus vagyok magammal, ha nem teljesítem az elvárásaimat

A Hatos gyerekek

barátságosak, szeretetreméltóak, kiszámíthatóak, és/vagy szarkasztikusak, parancsolgatók, makacsok
aggódnak és szuperéberek; veszélyre számítanak
"mi a világ ellen"-típusú szövetséget alakítanak ki egy baráttal, szulovel vagy tanárral
csoportot keresnek, ahova tartozhatnak és/vagy megkérdojelezik a tekintélyt és lázadnak
elhanyagoltak vagy kihasználtak; kiszámíthatatlan, alkoholista családból jönnek és/vagy egy túlságosan aggódó szülot utánoznak

A Hatos szülok


szeretok, kényeztetok, eros kötelességérzetük van
nehezen adnak föggetlenséget gyermekeiknek
folyton aggódnak, hogy gyermeküknek baja esik
fáj nekik, ha meg kell tiltani valamit

Típuskapcsolatok:

Azonosítás:


Mit akarok?
Tartozni valahová, a saját fajtámat megtalálni.

Mi a legfontosabb?
Hogy oszinték és igazságosak legyenek velem.

Mi a legrosszabb, ami történhet?
Hogy valaki, akiben bíztam, elárul.

Hogy látom magam egy jó napon?
Jó eszu vagyok, barátságos és óvatos.

A béke útja: a Hatos (Védelmezo) felnéz a Kilencesre (Béketeremto)


Ha a Hatos elkezd bízni egy Magasabb Eroben, békés lesz, mint egy egészséges Kilences, felfedezi józan bölcsességét mint egy egészséges Ötös, kifejezo lesz, mint egy egészséges Hármas és spontán mint egy egészséges Hetes.

                                    Békés vagyok.(9)
Döntésképes vagyok. (5)     Lojális vagyok. (6)   Jók az erőforrásaim. (7)
                                    Őszinte vagyok. (3)

A viharok útja: a Hatos lenézi a Hármast (Teljesítő)

Ha a Hatos behódol aggodalmainak, elveszti huségét másokhoz; szívtelen lesz, mint egy egészségtelen Hármas, zavart és bizonytalan mint egy egészségtelen Ötös, önmaga ellensége, mint egy egészségtelen Kilences, és függo, mint egy egészségtelen Hetes.

                                Magam ellensége vagyok. (9)
Döntésképtelen vagyok. (5)     Lázadó vagyok. (6)     Függő vagyok. (7)
                                    Kegyetlen vagyok. (3)

Tanácsadói megközelítés


Igen, fontos mérlegelni döntéseidet és mind a dicsoséget, mind a szégyent learatni. Ez a felnott út.
Igen, bölcsességed megmutatozik, amint praktikusan és felelosen gondolkodsz a fontos dolgokról.
Igen, ha oszinte vagy, egyszerubb az életed, és másoké is.
Igen, hozd közelebb a jövod azzal, hogy megcsinálod, amit kell.

Ösztünvariánsok:

Önfenntartó Hatos: Lekenyerezo

Néha "meleg Hatosokként" is emlegetik oket barátságosságuk miatt.

Felelosségteljes vagyok, huséges, és szellemes. Szeretem, ha az emberek szeretnek, mert akkor megvédenek.
Imádom kihasználni a lehetoséget, hogy bizonyítsam huségemet barátaim iránt. Tolük is ugyanezt várom el.
Pontosan érzékelem, mennyire kedvel egy adott tekintélyes személy, így mindig a kedvében járhatok.
Hamar megbocsátok, akkor is, ha nagyon mérges vagyok.
Sokat aggódom és kételkedem, másoktól megerosítést várok.
Minden leendo cselekedetemet elore megtervezek, és azokat tudatosan hajtom végre, nehogy kockáztassam a biztonságom vagy hülyeséget csináljak.
Jól védett lakás kell, ahova a világ nem törhet be.

Szexuális Hatos: Ero és szépség


Energikus és versenyképes vagyok. Céljaimért keményen dolgozom.
Azért dolgozom, hogy eros legyek (fizikailag vagy szellemileg), és vonzó (szexuálisan és esztétikusan).
Biztosnak kell lennem abban, hogy vagy fedeznek és segítenek, vagy meg tudom védeni magam egyedül is.

A szexuális Hatosok, foleg a férfiak, általában ellenfóbiások és sokban hasonlítanak a Nyolcasokra.

Szociális Hatos: Kötelesség


Állandó párbeszédet folytatok a fejemben székelo tanáccsal. Ez otthonomból, iskolámból és/vagy egyházamból származó tekintélyes hangokból áll. Ha döntésemet megkérdojelezik, rájuk hivatkozom, hogy bebizonyosodjék, mindent jól tettem.
Huséges vagyok családomhoz vagy más csoporthoz, a kívülállókat viszont ki nem állhatom.
Vagy lelkiismeretesen követem a szabályokat, vagy bebizonyítom értelmetlenségüket (lehetoleg nem egyedül).
Ha a fonös megmondja, mit csináljak, vagy megkönnyebbülök, hogy a felelosség lekerült a vállamról, vagy pedig mérges leszek.
Nem biztonságos egyelten emberben bízni. Inkább csoportot vagy ügyet támogatok.
Aggódom az loléptetések miatt. Szeretnék sikeres lenni, de félek a felelosségtol. A nagy nyilvánossággal járó munkákat sem kedvelem, mert félek, hogy kinevetnek vagy kritizálnak, ahogy azt feljebbvalóimmal is teszik.
Sokáig idealizáltam egy vezetot, majd nagyot csalódtam.
Ha valamiben hiszek, fáradhatatlanul dolgozom érte.

Hatos pont: a biztonság programja félelemmel és kétséggel

Adomány: törödés és kötodés a csoport iránt
Öndefiníció: "Huséges vagyok. Óvatos vagyok."
Árnyék: gyávaság vagy ellenfóbiás nemtörodöm merészség
Visszautasított elem: Eredetiség
Függoség: Biztonság
Kello ero: Bátorság (hit)
Védekezés: kivetítés
Elmezavar: aggódó személyiség, paranoid skizofrénia
Beszédstílus: "összedugjuk a fejünket"
Elfoglaltságok lehetnek:
Magas fokú veszélyérzet.
Fóbiás/ellenfóbiás tekintélyproblémák; lázadás vagy behódolás, húzni vagy engedni.
Azonosulás az elnyomottakkal.
Halogatás; gondolkodás cselekvés helyett.
A siker és öröm kitörlése az emlékezetbol.
Gyanakvás mások szándékai iránt, félelem az ellenségességtol és saját heves reakciójától.
Skepticizmus és kétely.
A környezet vizsgálata, hátha magyarázatot lel a belso vészriadóra.

Fókusz:

Személyes hangsúly a melegséget/törodésen.
Párkapcsolati hangsúly az eron/szépségen.
Közösségi hangsúly a kötelességen.
Életfeladat: Hogy elhiggye, lényegét semmi nem bánthatja kívülrol; a bizalom és a bátorság elnyerése.

Átverés: Szerencsétlenség (Félelem)
Ál-átverés: Egyedüllét
Ellenszer: Bátorság
Ál-ellenszer: Beilleszkedés
A valóság illúziója: elfogadva lenni a csoport által
Önigazolás: "Kapcsolódom másokhoz."
Idoirányultság: A legtöbbet kihozni a jelenbol.
Problémamegoldás: Függo; "Kötodöm."
Kapcsolat az élettel: a közvetítés útja. "Tárgyalok az élettel."

5 komment

Címkék: hatos

Az Ötösök jellemzése

2007.12.17. 17:00 [GRiffiN]

Világkép:

A világ tolakodó. Idõ kell, hogy gondolkodjak és feltöltődjek.


Típusszerkezet:

Fukarság és patologikus elválasztottság
Jellemzõk szerkezete:
Visszatartás
Nem ad
Patologikus elválasztottság
Félelem az elnyeletéstől
Függetlenség
Érzéktelenség
Cselekvés elhalasztása
Gondolatok felé orientálódik
Ürességérzet
Bűntudat
Magas szintű felettes én
Pesszimizmus
TúlérzékenységGondolkodásának fõ jellemzõi:

Magánterület.
Semlegesség fenntartása; visszavonulás és felkészülés a védekezésre.
Félelempont. Fél érezni.
Az önuralom túlértékelése. Figyelem elterelése az érzésekrõl. "A dráma alacsonyrendűeknek való."
Elhalasztott érzelmek. Érzések visszatartva míg mások jelen vannak. Az érzelem biztonságos egyedüllétben való kiélése.
Kategorizálás. A felvállalt kötelezettségek el vannak választva egymástól. Egy doboz per egy feladat. Idõkorlát a feladatok végrehajtására.
Kiszámíthatóságra törekszik. Tudni akarja, mi következik.
Érdeklõdés egy speciális rendszer iránt, amely megmagyarázza az emberek működését. Térképet akar az érzelmekhez. Pszichoanalízis. Az Enneagram.
Összekeveri a spirituális nem-kötõdést az érzelmek csírájában való elfojtásával, hogy elkerülje a fájdalmat. "Meg nem világosodott Buddha."
Az életre és önmagára külsõ szemlélõként fordít figyelmet. Két eredmény lehetséges:
Elszakadás az érzésektõl és a valóságtól, vagy
A képesség, hogy egy tisztánlátó, higgadt nézõpontot tartson krízishelyzetben is.
Kapcsolatok

Együttélés az Ötösökkel:

Elhalasztott reakcióik miatt lehet, hogy érzéseik csak az egyedüllét jótékony védelmében bukkannak fel. Az elvonulásban intimitást találnak. Nagymértékű gyendégség fejlõdhet ki anélkül, hogy szavakra vagy hosszabb együttlétre szükség lenne.
Visszavonulási programjuk vezethet ahhoz is, hogy titkon azt akarják, dobd ki õket. Kapcsolatot is akarnak, de menni is, ezért lefagynak.
Az intimitás serkentheti a függetlenséget. A fontos személyeknek azt az üzenetet küldi, hogy "nélküled is meglennék" vagy "elköteleztem magam melletted, de nem költözöm össze".
Az Ötös életének elkerített, más tevékenységektõl független része lehetsz.
Számíts arra, hogy az Ötös szavak nélkül fejezi ki magát. Úgy érzi, az érzések könnyebben kijönnek, ha nem kell beszélni róluk.
Egy hozzád érzelmlieg kötõdõ Ötös agresszív védelmezõd lehet. Azt érezheted, te vagy az érzelmi "köldökzsinór", ami életben tartja.
Nagyon sok támogatást fogsz kapni, ha az Ötösnek nincsenek személyes kötelezettségei és nem kényszeríted reakcióra.
Az Ötös megszokott érzelmi állapota a passzivitás. Így mind a "pozitív" (gyengédség, öröm, szexualitás), mind a "negatív" (düh, féltékenység, versenyszellem) érzések jelezhetik a kötõdés erõsödését.

Ötös a munkában:

Úgy érzi, megszabott mennyiségű energiával gazdálkodhat. Nem akar időt és munkát mások javára fordítani.
Keményen dolgozik a megérdemelt pihenésért, elszigeteltségért és azért, hogy legyen ideje saját érdeklődésével foglalkozni. Az autonómiát veszi meg a munkával.
Kiszámíthatóság kell neki. Előrelátás, hogy felkészülhessen. Elvárja, hogy álljanak a rendelkezésére jegyzetek az előző találkozóról és a névsor a következőről.
A többiek vonzzák a figyelmet. Veszélyt jelentenek. Nehezen dolgozik, ha mások is a közelben vannak.
Lefagy, ha hirtelen kikérdezik, vagy ha spontán reakciót várnak el tőle. Vissza kell húzódnia, hogy kiszámolja a lehetőségeket.
Szigorúan kerüli a konfliktust. Memókkal és titkárnőkkel védi magát az érzelmi helyzetek ellen.
Értékeli a logikus döntéseket. Az érzelmek döntésekhez való használata az irányítás elvesztését jelenti a szemében. Átlát a csábításon és a karizmatikus vezetőkön.
Extrém hatékonyságot mutat a frontvonaltól távoli, döntéshozó szerepben.Segítség:

Vedd észre, hogy visszatartod gondolataid és érzelmeid mások elõl.
Figyeld meg az idõ, tudás, energia, személyes tér, nyitottság korlátozását.
Lásd meg a kapcsolatok elkülönítésében és az öncenzúrában a szándékosságot.
Figyeld meg, ahogy a gondolkodás felváltja az érzést és érzékelést.
Kérdõjelezd meg a hiedelmedet, miszerint az érzések automatikusan fájdalomhoz vezetnek.
Vedd észre a különbséget a képzelt esemény és a valós élmény között.
Kérdõjelezd meg a titoktartást, felsõbbrendűséget, különállást.
Tanuld meg értékelni a spontaneitást és a nyitott végű cselekvést.
Lásd a különbséget a privát érzések és a nyilvános érzéstelenség között.
Kérdõjelezd meg az érzelmek ki nem mutatásának jogát.
Találj utat ahhoz, hogy lássanak, hogy részt vegyél, ne pedig visszavonulj.
Vedd észre: a visszahúzódás másokat elõnyhöz juttat, mert cselekvésre ösztönzi õket.
Találj utat a test, szív és elme egyesítésére.
Változás:

Most elengedem...

a világtól való félelmeimet.
az erõtlenséget és reménytelenséget.
azt a félelmet, hogy mások bántanak vagy túlterhelnek.
sötét, pusztító képzelgéseimet.
mások visszautasítását.
a hiedelmet, hogy senki nem megbízható.
a másokkal való szembenállás vágyát.
a cinizmust és a normalitás elítélését.
a félelmet, hogy kihasználnak.
az érzést, hogy félresikerültem.
a titkolózást és rejtõzködést.
az érzelmeim elhalasztását.
fizikai egészségem és megjelenésem figyelmen kívül hagyását.
az elmém feszültségét, állandó pörgését.
az érzést, hogy mindig többet kell tudnom, mielõtt bármit is tennék.
az elmémbe való menekülést.

Most elfogadom...

hogy biztonságban állok a valóság talaján.
testem erejét és csodáját.
leleményem és humorérzékem értékét.
hogy túlélem a bizonytalanságot és kettõsséget.
hogy az életem fontos és értelme van.
hogy hiszek a jövõben és az emberekben.
hogy másokhoz egyenrangúként közeledem.
hogy biztonságot találok az együttérzésben.
hogy teljes szívemmel támogatok másokat.
Használati utasítás:

Az Ötösöknek szükségük van a tudásra; introvertált, kíváncsi, elemzõ, széles látókörű emberek.

Hogy jöjj ki velem

Légy független, ne kiskutya.
Beszélj egyenesen és röviden.
Egyedüllétre van szükségem a gondolkodáshoz.
Emlékezz, hogy ha távolinak vagy arrogánsnak tűnök, az azért van, mert kényelmetlenül érzem magam.
Éreztesd, hogy szívesen látsz, de ne túlozd el, mert kételkedni fogok az õszinteségedben.
Ha irritál, hogy valamit meg kell ismételnem, azért van, mert elsõre is nehéz volt kimondani.
Ne légy buldózerszerűen rámenõs.
Segíts elkerülni a számomra rossz dolgokat, mint nagy partik, mások hangos zenéje, túlfűtött érzések, magánéletem megsértése.

Miért jó Ötösnek lenni

objektívan látom az életet
átfogó megértés; látom az okokat és okozatokat
az integritás érzése: azt tenni, amit jónak gondolok, nem engedve a társadalmi nyomásnak
nem függök az anyagi dolgoktól vagy pozícióktól
veszélyhelyzetben is nyugodt vagyok

Miért nehéz Ötösnek lenni

nehezen és lassan tudom kijuttatni gondolataimat a külsõ világba
rossz érzés, mikor védekezõen vagy tudálékosan viselkedem
az elvárás, hogy emberek közt legyek, amikor nem akarok
látni másokat, akiknek jobb a szociális képességük, de kevesebb intelligenciával és szakértelemmel rendelkeznek, jobban teljesíteni

Az Ötös gyerekek gyakran

sokat vannak egyedül, olvasnak, gyűjtenek dolgokat, stb.
kevés, különleges barátjuk van, nem sok átlagos
nagyon okosak, kíváncsiak, jól teljesítenek az iskolában
függetlenül gondolkodnak és megkérdõjelezik szüleiket és tanáraikat
kívülrõl nézik az eseményeket, információt gyűjtenek
pókerarcot vesznek fel, ha félnek
érzékenyek, kerülik az összeütközéseket
támadás alatt/irányítva érzik magukat, és/vagy mellõzöttnek, elhanyagoltnak

Az Ötös szülõk

kedvesek, tisztánlátók, elkötelezettek
néha tekintélyelvűek és követelõzõk
magasabb szellemi teljesítményt várnak el a normálisnál
gyermekük erõs érzelmei iránt intoleránsak lehetnek


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás

Mit akarok legjobban?
Tudni, érteni mindent körülöttem.

Mi a legfontosabb nekem?
Tisztán és helyesen látni.

Mi a legrosszabb, ami velem történhet?
Hogy a gondolataim, ötleteim, elképzeléseim rossznak, hibásnak bizonyulnak.

Hogy látom magam egy jó napon?
Jó megfigyelõnek, aki mindent jobban tud, mint mások.

A béke útja: az Ötös felnéz a Nyolcasra

Ha az Ötös felnéz a Nyolcasra, bízni kezd az intuícióban és kötõdni kezd a világhoz, kreatív lesz, mint egy egészséges Négyes, kedves és energikus lesz, mint egy egészséges Hetes, másokhoz szorosan kapcsolódik, mint egy egészséges Hatos.

                                   Közöm van hozzá. (8)
Leleményes vagyok. (4)     Tisztánlátó vagyok. (5)           Barátságos vagyok. (6)
                                     Lelkes vagyok. (7)

A viharok útja: az Ötös lenézi a Hetest

A Hetesre nézõ Ötös egy kaotikus világot érzékel, hiperaktív lesz, mint egy egészségtelen Hetes, belép egy üres, félelmetes világba, mint egy egészségtelen Négyes, elszigeteli magát és arrogáns lesz, mint egy egészségtelen Nyolcas, és pánikol, mint egy egészségtelen Hatos.

                                 Megvilágosodott vagyok. (8)
Elhagyott vagyok. (4)     Merev vagyok. (5)       Frusztrált vagyok. (6)
                                  Elfoglalt vagyok. (7)

A tanácsadó megközelítése

Igen, az érzelmek világa jó hely, képes vagy õket helyretenni és másokhoz bizalommal közelíteni.
Igen, ha részt veszel a világban, felfedezheted hatalmas érzelmi és szellemi erõforrásaidat.
Igen, ha elismered végre, hogy a belsõ "űr" valójában jósággal van tele, szabadon kifejezheted magad és megoszthatsz mindent, mert ebbõl a jóságból nem lehet kifogyni.
Igen, mivel mindened megvan, amire szükség lehet, kinyithatod magad a többieknek, hogy szeressenek.
Igen, igazából nincs szükséged minden válaszra, a dolgok látása, úgy ahogy vannak, már önmagában is bölcsesség.
Ösztönvariánsok

Önfenntartó Ötös: "Az én házam az én váram"

Privát helyre van szükségem, ahol koncentrálhatok, ahol nincsenek elvárások, kérések, kérdések, behatolók és zajok.
Próbálok minél egyszerűbben élni.
Minél többet vagyok emberek között, annál jobban kimerülök.
A sok személyes holmi csak akadályoz, de a könyveimre szükségem van.
Szeretek tartalékolni, idõt és pénzt megtakarítani.
Önellátó vagyok, nem kérek segítséget vagy tanácsot.
Utálok tartozni, vagy ha más tartozik nekem.

Ez az altípus a legintrovertáltabb mindközül.

Szexuális Ötös: "Bizalmasok"

Közeli kapcsolataim titkok megosztásán alapulnak, mint belsõ információ megosztása egy kollégával, tiltott információ valakirõl, vagy kitalált titkos nyelv egy baráttal vagy partnerrel.
A titkok izgalmat és hatalmat adnak; bosszút állhatok az áhított tudás visszatartásával.
A partnerem ne beszéljen kettõnkrõl vagy közös dolgainkról, amíg én meg nem engedem.
Szeretem az érdekes beszélgetéseket, bár nem kezdeményezem õket olyannal, akit nem ismerek. A reál beállítottságú változat szeret logisztikáról, tudományról vagy mechanikáról beszélni, míg a humán (érzõ) változatnak az irodalom, művészet, pszichológia témák tetszenek.
Értékelem azokat, akik tiszteletben tartják a korlátaimat.
Tudom, hogy szórakozottnak tűnök, de valójában mindenre odafigyelek. Így kényelmesebb, mint aktív résztvevõként, ahol kudarc érhet vagy leleplezõdhetek.
Érzéseim érzéki kifejezése fontos nekem, mert így kimozdulok végre a fejembõl.
Ha egyedül vagyok az érzéseimmel, világosak és tiszták, de ha meg akarom osztani õket valakivel, nem találom a szavakat.

Szociális Ötös: "Elismerés és hierarchia"

Szeretek hajlékony módon dolgozni, saját célokat kijelölni.
Vagy magánvállalkozó vagyok, vagy biztonságos pozícióm van egy egyetemen vagy cégben, ahol megõrizhetek bizonyos fokú autonómiát.
A szabályok és elõírások csak útban vannak.
Ha jó munkát végzek, elvárom, hogy a számomra fontos emberek értékeljék, de erre sosem kérem meg õket.
Vagy eljárok minden rendezvényre ismeretszerzés és ismerkedés érdekében, vagy teljesen elkerülöm õket.
Extrovertáltként szeretem a fényezést ötleteimért és hozzájárulásaimért, introvertáltként pedig megelégszem azzal, hogy munkásságomat és nevemet ismerik, de kerülöm a reflektorfényt.
Imádok új adatokat elõásni és tudni, mit mondanak a szakértõk, minden területen.

Ez az altípus nem olyan visszahúzódó, mint a másik kettõ, ezért nehéz Ötösségét felismerni.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: Ambivalens a szülõkkel
Alapfélelem: Túlterhelés
Alapvágy: a környezet megértése
Egészséges önértékelés: Jó megfigyelõ vagyok.
Jellemzõ csábítás: Túl analitikusnak lenni.
Jellemzõ bűn:
Fukarság
Jellemzõ erény: Megértés.
Rejtett kifogás: Olyan okos vagyok, hogy senki sem értheti, amit én értek, vagy értékelheti, amit tudok.
Védekezés: Áthelyezés, kivetítés, elszigetelés

Különleges adottság: Tudni, "hogy mennek a dolgok"
Öndefiníció: "Jó megfigyelõ vagyok."
Árnyékprobléma: Kétségbeesés
Visszautasított elem: Értelmetlenség
Függõség: Tudás
Szükséges erõ: Különválasztás
Védekezés: Izoláció (szétválogatás)
Pszichológiai zavar: Elkerülõ személyiség
Beszédstílus: disszertációk
Fõ gondok:
Aggódás a személyes tér miatt, visszahúzódás, szociális/antiszociális kettõsség.
A személyes szükségletek visszafogása, hogy ne vonják el a figyelmet.
A kiszámíthatatlan érzések és reakciók felett is uralkodni akar.
Érzelmi feladatok végrehajtására szánt idõ behatárolása, határok kijelölése.
Analitikus tudás használata az érzelmek helyettesítésére.
Fogalomzavar a spirituális felülemelkedés és a fájdalom elõl való személyes visszahúzódás között.
"Külsõ szemlélõ" nézõpont, mely az élettõl való eltávolodáshoz és tárgyilagos látásmódhoz vezet.

Fókusz:
Személyes hangsúly a kuckón.
Párkapcsolati hangsúly a bizalmon.
Társasági hangsúly a totemeken, azonosulás azokkal, "akik tudják".

Életfeladat:
Az életrõl való ismeretek megszerzése cselekvésen keresztül, befogadni, ami kell, és kidobni, ami nem kell.
Csalás: Felsõbbrendűség (Kapzsiság)
Pszeudo-csalás: Üresség
Ellenszer: Kedvesség
Pszeudo-ellenszer: megfigyelések gyűjtése
A valóság illúziója: Objektívnek lenni.
Önigazolás: "Megtaláltam a kulcsot az elégedettséghez.
Idõorientáció: Támaszkodás a múlt élményeire.
Problémák megközelítéseVisszavonulás. "Elégedett vagyok."
Élettel való kapcsolat: a leigázás útja. "Lefejelem az életet."

13 komment

Címkék: ötös

A Négyesek jellemzése

2007.12.16. 20:36 [GRiffiN]

Világkép:

Valami hiányzik. Másoknak megvan. Engem elhagytak.


Típusszerkezet:

Irigység és mazochista személyiség
Jellemzõk szerkezete:
Irigység
Rossz önkép
Fókusz a szenvedésen
"Valami felé mozgás"
Kényeztetés
Érzelmesség
Versengõ arrogancia
Finomítás
Művészi érdeklõdés
Erõteljes felettes énGondolkodásának fõ jellemzõi:

Az érzés, hogy valami hiányzik az életbõl. Másoknak van valamijük, ami neki nincs.
Vonzza a távoli és az elérhetetlen. Idealizálja a hiányzó szerelmet.
Hangulat, modor, luxus, és jó ízlés; mind az önértékelés fenntartásáért.
Összefonódás a melankolikus hangulattal. Nem a sima boldogság, az érzések mélysége a cél.
Türelmetlenség a "lapos mindennapi érzésekkel" szemben. Szükséglet a veszteségre, kivételes képzelõerõre és drámai cselekedetekre.
Az eredetiség keresése. Úgy érzi, mostani énje nem igazi, az igazi a jövõben tör majd elõ, ha megtapasztalja azt, hogy mélyen szeretik.
Vonzódás a valódi és intenzív dolgok iránt. Születés, szex, elhagyatottság, halál, katasztrofális események.
Húzdmeg-ereszdmeg típusú odafigyelés. A fókusz változik a jelen borzalmai és az elérhetetlen gyönyörűségei között. Egyszerre erõsíti az elhagyottság és veszteség érzéseit, és az érzékenységet mások érzelmeire és bajaira. Képesség mások támogatására krízis esetén.Kapcsolatok

Együttélés a Négyesekkel:

Emlékezz, a Négyeseknek hiányérzetük van. Másoknak megvan, ami nekik nincs. Mások érzéseinek minõségét látva aggódnak: "Nekik megvan. Nekem nincs."
Könnyen elhomályosíthat téged egy Négyes szemében az elérhetõséged; kötõdnek a távolihoz, a megfoghatatlanhoz, pozitív figyelmük a hiányra irányul: a szeretõ szelleme, a távoli barát, a be nem teljesült álom felé.
Számolj a kapcsolattal. Semmi sem egyszerû. A mélység a cél, nem a szórakozás.
Számíts a türelmetlenségre a mindennapi érzések "laposságával" kapcsolatban. "Ennél többnek kell lennie." A kapcsolatot a szabotázs, szenvedés, drámai cselekvés megerõsíti.
A Négyeseknek a jelen valõszerűtlen. A végsõ cél az "igazi" én kiemelkedése a szereteten keresztül. A végsõ megtisztulás, a transzcendens pillanat, a lélek újraébredése.
Mindig folyik az elõadás: hangulat, modor, luxus és jó ízlés biztosít állandó hátteret. Az egyedi önkifejezés enyhíti a belsõ magányt. Mûvészetként fejleszti érzéseit. Beszélgetési stílus, esztétikus távolságtartás, sokatmondó tekintetek. Romantikus idealizáláson keresztül való érintkezés.
A Négyeseknek a hajsza, nem a boldogság a lényeg: egy kifinomult, keserédes érzelmi beleérzõképesség. Melankolikus hangulatok. A szeretet/szerelem sok rétegbõl áll és sok fejlõdési szakaszon megy keresztül. Az elengedés periódusai szokatlanul lassúak, elnyújtottak.
A Négyesek szívesen emlékeznek vissza múltbeli szerelmeikre, vagy figyelnek az új lehetõségekre. A jelen szinte lényegtelen számukra.
Húzdmeg-ereszdmeg típusú figyelem. Ha jelen vagy, a negatív tulajdonságaidra figyel, ha biztonságos távolban, akkor a pozitívakra.
Ez megerõsíti a veszteség és magány érzetét, de ugyanakkor kifejleszt egy érzékenységet érzelmi állapotaid iránt és a képességet, hogy támogasson a bajban.

Négyes a munkában:

Speciális munkát akar. Olyan állást, ahol szükség van kreativitásra, zsenialitásra, különleges látásmódra, az üzleti élet újszerű megközelítésére.
Szüksége van arra, hogy tiszteljék ötleteiért, személyes látásmódjáért.
A hatékonyság hangulathoz kötött. Ha az érzelmi élet kerül elõtérbe, a feladatokat elhanyagolja. Elszúrhatja a karrierjét egy szerelmi ügy miatt.
Olyan tekintélyhez kötõdik, akit minõsége, nem népszerűsége emel ki.
Ki nem állhatja a "kulimunkát", aminek definíciója Négyesenként változik. A Kertészet lehet plebs-nek való. De a vezérigazgatóság is.
Kedveli az érzelmeket igénylõ munkát: gyásztanácsadó, állatjogi aktivista, öngyilkosság-megelõzõ segélyszolgálat éjszakai műszakban.
Agresszív és támadó saját szakterületén, vetélytársakkal szemben. Vonzzák a sikeres emberek saját érdéklõdésén kívül.
Nem érzi jól magát olyan környezetben, ahol nála képzettebbekkel, jobban értékeltekkel vagy jobban fizetettekkel kell együttműködnie.Segítség:

A veszteség valódi. Meg kell adni neki, ami jár, aztán félretenni.
Az önsajnálatot, szomorúságot megtörheti a fizikai aktivitás, vagy mások szolgálata.
Szüntesd meg az önszabotálást és az elvarratlan szálakat. Fejezd be, amit elkezdtél.
Láss át a húzdmeg-ereszdmeg módszeren. A Négyesek vágynak az elérhetetlenre és visszautasítják a könnyebb utat.
Fedezz fel olyan képességet magadban, amit másokban irigyelsz.
Csendesítsd le a drámai színészkedésre való vágyat. Tájékoztasd az embereket, hogyan kezeljék változékonyságodat. Egy társ állandó jelenléte enyhíti az elhagyástól való félelmet.
Koncentrálj az apró örömökre a nagy hiányosságok helyett.
Építs ki támogatásrendszert a szomorúságszakaszok legyõzésére.
Számíts rá, hogy a közelség érzése veszteségtõl való félelmet ébreszthet.
Ismerd fel a melankólia édességét és a képességet, hogy segíteni tudod a szenvedõket.Változás:

Most elengedem...

dühöm és agresszióm magam ellen fordítását.
az önutálatot és önsajnálatot.
a reménytelenséget, elkeseredést.
a gondolatok és cselekedetek szabotálását.
az alkalmatlanság és félresikerültség érzését.
a félelmet, hogy lényegtelen és nemkívánatos vagyok.
a szégyent és a meg nem értettség érzését.
a feszültséget, érzelmi éhezést, gátlásosságot.
az érzést, hogy mindenki cserbenhagy.
minden valószerűtlen elvárást magammal és másokkal szemben.
minden igényt a megkülönböztetett bánásmódra.
minden önáltatást érzésekben és cselekedetekben.
minden kétséget és sebezhetõséget.
a kényszert, hogy visszahúzódással védjem meg magam másoktól.
minden értelmetlen fantáziálást, romantikus vágyódást.
a múltban élést, érzéseim elnyújtását.

Most elfogadom...

hogy nem az érzéseim határoznak meg.
hogy csak azok az érzések fejeznek ki engem, amelyek által cselekszem.
hogy kinyitom magam másoknak és a világnak.
hogy élményeimet a növekedésre fordítom.
életem, barátaim és önmagam jóságát.
önmagam szeretetét és a kedvességet magamhoz.
hogy a múlt sebei már begyógyultak.
hogy valami nagyobbá alakítom az életemet.
hogy valami jót és szépet jelentek a világnak.
Használati utasítás:

A Négyeseknek erõs érzéseik vannak, õk maguk forróak és érzékenyek.

Hogy jöjj ki velem

Bókolj nekem sokat. Sokat jelent.
Légy támogató barát vagy társ. Segíts szeretni és értékelni magamat.
Tiszteld képességemet a megérzésre, elõrelátásra.
Ugyan nem mindig akarok felvidulni a melankóliámból, néha azért világosságot kell hoznod a világomba.
NE mondd, hogy túlérzékeny vagyok, vagy túlreagálok valamit!

Miért jó Négyesnek lenni

a képesség miatt, hogy értelmet találjak az életben, és hogy mindent átérezzek teljes mélységében
a szoros kötõdések kiépítésére való képesség miatt
a nemes, igaz, szép dolgok csodálata miatt
kreativitásom, intuícióm, humorérzékem miatt
egyediségem miatt, és azért, mert egyedinek is látnak
esztétikai érzékem miatt
a mások érzéseit felfogó "radarom" miatt

Miért nehéz Négyesnek lenni

mert sötét, üres, elkeseredett hangulatokon megyek át
mert néha utálom magam és szégyent érzek; mert azt hiszem, nem érdemlek szeretetet
a bűntudat miatt, hogy csalódást okozok
amiatt, hogy megbántódom a félreértésektõl
amiatt, hogy túl sokat várok el magamtól és másoktól
azért, mert félek, hogy elhagynak
azért, mert a sérelmek megszállottja vagyok
azért, mert azt akarom, amit nem kaphatok meg

A Négyes gyerekek gyakran

aktív képzelõerõvel rendelkeznek: szeretnek egyedül játszani, vagy új, eredeti játékokat szervezni
nagyon érzékenyek
úgy érzik, nem illenek be sehova
azt hiszik, hiányzik belõlük valami lényeges
idealizált alakokhoz, hõsökhöz, tanárokhoz, mûvészekhez kötõdnek
lázadnak, ha kritizálják vagy félreértik õket
magányosak és elhagyva érzik magukat (talán haláleset vagy válás miatt)

A Négyes szülõk

segítik gyerekeiket kibontakozni
támogatják gyerekeik eredetiségét, kreativitását
jók abban, hogy segítsenek a gyereknek érzései megismerésében
néha túl védelmezõk vagy túl kritikusak
ha nem túl egészségtelenek, nagyon jól megértik egymást a gyerekekkel


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás

Mit akarok legjobban?
Megértve lenni és magamat megérteni.

Mi a legfontosabb nekem?
Értelmet és célt találni az életben.

Mi a legrosszabb, ami velem történhet?
Ha azt hiszik, valami nincs rendjén velem érzelmileg.

Hogy látom magam egy jó napon?
Gondolatokkal telinek, õszintének, érzékenynek és érzelmileg intenzívnek.

A béke útja: a Négyes felnéz az Egyesre

A Négyes, aki mindig önmaga megértéséért harcolt, elengedi magát, a saját jóságába vetet hit alapján cseleskszik,és morális irányelveket fektet le magának, amiket követ, mint egy egészséges Egyes, megmutatja magát mint egy egészséges Hármas, figyel másokra mint egy egészséges Kettes, és felfedezi az egészséges Ötös spontán kreativitását.

                                   Elvhû vagyok. (1)
Kifejezõ vagyok. (3)     Megértõ vagyok. (4)          Kreatív vagyok. (5)
                                    Törödõ vagyok. (2)

A viharok útja: a Négyes lenézi a Kettest

A Négyes, miután rájött, hogy önmagán kívül senkit sem érdekel, visszavonul az önkényeztetésbe, önzõ lesz mint egy egészségtelen Kettes, hazug önképeket gyárt mint egy egészségtelen Hármas, irigy lesz, mint egy egészségtelen Egyes, és érzi az egészségtelen Ötös ürességét.

                                 Irigy vagyok.(1)
Csaló vagyok. (3)     Félreértett vagyok. (4)      Sivatagos vagyok. (5)
                                 Követelõzõ vagyok. (2)

A tanácsadó megközelítése

Igen, ha hiszel belsõ jóságodban, kiszabadítod magad az irigységbõl és önbüntetésbõl, amit a szégyenérzet okoz. Ha elfogadod ezt a jóságot, erkölcsi erõt nyersz.
Igen, a természetes szépséged megmutatkozik, ha elhiszed, hogy létezik.
Igen, ha egyszer feladtuk a görcsös vágyat a megértésre, könnyen megértjük magunkat és másokat, és eredendõen törõdünk mindenkivel. Megértjük magunkat, ha megértünk másokat és szeretjük magunkat, ha másokat szeretünk.
Igen, nagyon kreatív vagy. Ha hiszel kreativitásodban, kiárad belõled, amikor félrenézel.
Igen, mindig szerethetõ és elfogadható voltál úgy, ahogy vagy. Ha vannak olyan emberek, akik nem így gondolják, az az õ bajuk, nem a te hibád. Add meg mindenkinek a szeretetet és megértést amit magad számára is elvársz.Ösztönvariánsok

Önfenntartó Négyes: Rettenthetetlen

Keresem az intenzitást és serkentést, hogy élõnek érezzem magam és kikerüljem a mindennapi létezés unalmát és értelmetlenségét.
Vonz a születés, halál, katasztrófa és súlyos betegség közelsége.
Belevetem magam a veszélyes helyzetekbe, mint törvényszegés, fizikai kockázatvállalás, szerencsejáték nagy pénzekkel, promiszkuitás, egészségtelen kapcsolatok.
Nagyon elszánt tudok lenni, ha egy krízisen való túljutásról van szó.
Rettentõen aktív lázadó vagyok; ha az emberek megtámadják ideáljaimat, megmondják, mit tegyek vagy meg akarnak változtatni, dühöngeni kezdek vagy szarkasztikusan vágok vissza.
Kreatív munkámra vagy "ügyemre" erõsen koncentrálok.
Ha van egy célom, annak eléréséig még a túléléshez szükséges szükségleteimet is képes vagyok elhanyagolni.
Szeretem olyan dolgokra felhívni a figyelmet, amiket egyébként mások soha nem vennének észre.
Felháborodom, ha valaki azt hiszi, tudja, mit érzek vagy hogyan gondolkodom.

Szexuális Négyes: Verseny és Irigység

Irigy vagyok olyan emberekre, akik boldogabbnak, beteljesültebbnek vagy érdekesebbnek tûnnek nálam, fõleg, ha hasonló tulajdonságokkal rendelkeznek, mint én.
Párkapcsolati problémák esetén inkább szomorú vagyok, mint mérges.
Szeretném, ha partnerem egyedinek és intenzívnek élné meg kapcsolatunkat.
Vonz a távoli és elérhetetlen.
Várok, vagy vártam, egy Hercegre vagy Hercegnõre, aki megment az átlagos élettõl.
Gyakran elzavarom, majd visszahódítani próbálom partneremet. Ez drámát és fájdalmat szül, megteremti a távolságot, amit szeretnék, és azt az érzést adja, hogy én irányítok.
A közel kerülés megrémít, mert a szerelmem rájöhet értéktelenségemre.
Úgy érzem, nem vagyok elég különleges ahhoz, hogy szeressenek.

Szociális Négyes: Szégyen
(Zavarban levés, megalázottság, önbizalomhiány értelemben.)

Szégyellem, hogy nem érek fel az elvárásaimhoz: nem vagyok elég okos vagy kreatív, nem adok hozzá az emberiséghez, vagy nincs teljes értékû párkapcsolatom.
Belehalok minden tévedésbe vagy színlelésbe, amit el kell követnem.
Gyakran szociálisan alkalmatlannak érzem magam és vagy túljátszom a bájos magabiztosságot, vagy megpróbálok láthatatlanná válni.
Mindig vizsgálom magam: Sikerült megértetnem magam? Hülyén hangzott, amit mondtam? Túl agresszív voltam? Túl szájbarágós voltam?
Gyakran álmodozom hatalmi pozíció elérésérõl, hogy megszívathassam azokat, akik lenéztek vagy kinevettek.
Nagyon érzékeny vagyok a sértésekre és gyanúsítgatásokra. Kiakadok, ha valahova nem hívnak meg a barátaim.
Néha magam ellen beszélek, hogy elfedjem irigységemet.
Kevésbé vagyok zavarban, ha világos helyem van egy adott csoportban, valamiben tekintélyem van, vagy jól láthatóan jelzem kilétemet pl. öltözködésemmel.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: eltávolodás a szülõktõl
Alapfélelem: alkalmatlanság
Alapvágy: megérteni önmagát
Egészséges önértékelés: Intuitív vagyok.
Jellemzõ csábítás: elveszni a képzeletben
Jellemzõ bûn:
irigység
Jellemzõ erény: érzelmi egyensúly
Rejtett kifogás: Más vagyok, nem tudok beilleszkedni.
Védekezés: belsõ leképezés, eltávolodás/eltávolítás, maga ellen fordulás

Különleges adottság: Képesség a szépség létrehozására.
Öndefiníció: "Egyedi vagyok. Csak a kiválósághoz alkalmazkodom."
Árnyékprobléma: Irigység
Visszautasított elem: a "közös rész"
Függõség: Magasabb elvárások, az alacsonyabbrendű dolgok megvetése
Szükséges erõ: megelégedés
Védekezés: befelé küldés, művészi szublimáció
Pszichológiai zavar: depresszió, mániás depresszió
Beszédstílus: szomorú történetek
Fõ gondok:
Vonzódás a távoli, elérhetetlen iránt.
Összeforrás a melankóliával, intolerancia a "lapos" érzelmekkel szemben, újraerõsítés dráma, képzelet és veszteség által. A veszteség és korlátoltság elfogadása annak újrateremtésén keresztül.
Luxus és művészi jóízlés tartja fenn a gyenge önértékelést.
A jelen negatív és a nemlétezõ pozitív tulajdonságaira irányuló erõteljes, közelítõ-távolító figyelem, mely az elhagyatottság érzését is felerõsíti, de kialakítja a legmélyebb együttérzõ segítségnyújtás képességét is krízishelyzet esetére.

Fókusz:
Személyes hangsúly a meggondolatlan, védekezõ cselekvésre.
Párkapcsolati hangsúly a versenyen.
Közösségi hangsúly a szégyenkezésen.
Életfeladat:
A realitásérzék visszanyerése, harmónia mindennel, ami van, belsõ egyensúly. A gyász és szomorúság felfedezése a kreatív hozzáállás alatt megengedi a fejlõdést.
Csalás: önteltség (irigység)
Pszeudo-csalás: alsóbbrendűség
Ellenszer: béke
Pszeudo-ellenszer: eredetiség
A valóság illúziója: egyedi identitás kifejlesztése
Önigazolás: "Megtaláltam a kielégülés lényegét."
Idõorientáció: visszasírni a múltat
Problémák megközelítése: visszahúzódó (Elégedett vagyok.)
Élettel való kapcsolat: A csökkentés útja. "Az élet túlterhel."

22 komment

Címkék: négyes

A Hármasok jellemzése

2007.12.14. 22:55 [Raven]

Világkép:

A világ szereti a bajnokokat. Kerüld el a hibát minden áron.


Típusszerkezet:

Hiúság, eredetietlenség, és "marketinges hozzáállás"
jellemzõk szerkezete:
figyelemszükséglet és hiúság
mindig valamit elérni
kifinomult szociális képességek
szexuális vonzerõ kifejlesztése
csalás és képmutatás
másfelé irányuló
pragmatizmus
aktív éberség
felületességGondolkodásának fõ jellemzõi:

Azonosulás az eredményekkel és teljesítménnyel
Hatékonyság
Versenyzés, hibák elkerülése
Hit abban, hogy a szeretet abból jön, amit teszel, nem abból, aki vagy.
Szelektív figyelem a pozitív dolgokra. A negatívumok tagadása.
Gyenge kapcsolat a személyes érzésekkel. Az érzelmek felfüggesztése a munka elvégzéséig.
Képmutatás elismerés érdekében. "Fehérgalléros" nyilvános személyiség.
Zavar a saját én és a munka vagy pozíció által megkövetelt szerep tulajdonságai közt.
Különleges figyelem (konvergáló gondolkodás: több szálon futó gondolatmenet egyetlen célra irányítva).
Intuitív imázsfejlesztés, a végén azt hiszi, a kép õ maga.


Kapcsolatok

Együttélés a Hármasokkal:

A Hármasok úgy érzik, eredményeikért, nem önmagukért szeretik õket.
A Hármasnak a kapcsolat "fontos feladat" csupán.
Elvárja, hogy nyerõ stílusát értékeljék.
Légy tisztában a Hármas haljamával arra, hogy "csinálja" az érzéseket, tevékenységként, nem állapotként, és hogy felvegye a tökéletes szeretõ szerepét egy válogatott bóklista segítségével.
Segíts neki lelassulni az intimitáshoz kapcsolódó cselekedetek terén, hogy meg tudják érinteni az intim érzések.
Hármas partnered intoleráns lesz a "sötét" érzelmekkel szenmben. El akarja söpörni a negatív viszajelzéseket. "Maradjunk energikusak és vidámak." "Csináljunk együtt valamit." "Szórakozzunk."
Ha felelõsséget vállal negatív érzéseidért ("Mivel tehetnélek boldoggá?"), tartsd fenn a lehetõséget, hogy nincs azonnali megoldás.
Értsd meg, hogy gyakran összekavarhatja az érzelmekrõl szóló elképzeléseit az igazsággal.
Ha megjelennek az igazi érzések, bizonytalanná válik. "Õ az igazi? Jól csinálom? Mondd el, mit kellene éreznem."
Nagyon ideges lesz, ha fel kell függesztenie a cselekvést és jönnek az érzések.
Szüksége van arra, hogy önmagáért szeressék, ne azért, mert a tökéletes társ prototípusa.
A szíve a munkájáé, ezért kényszeríteni kell, hogy veled is foglalkozzon hosszabb ideig.

Hármas a munkában:

Képességet vár el magától. A gyors szakértõ.
Összekeveri énjét a foglalkozásával. "Az vagyok, amit csinálok."
Felveszi a feladathoz illõ imázst és érzéseket. Tökéletes a feladatra.
A fontos a hatékonyság és a gyorsaság, még ha a rövidebb utat is kell választani. Kihasználja a kiskaput. Sok dolgot csinál egyszerre. "A részletek késõbb."
Sok lehetõséget lát a feladat közvetlen elkezdéséig, aztán kiválasztja azt, amelyikkel a legtöbbet nyer.
Dühös, ha munkáját megszakítják. A harag mindig feladatfüggõ.
Az eredmény a lényeg, nem a folyamat. "Mennyit állítottam elõ?"
A munkájáért való megbecsülés fontosabb, mint hogy kedvelik-e vagy sem.
Gépies munkaerõ. Elvárja, hogy mások is azok legyenek.
Jó képet mutat magáról - életrajz, társadalmi helyzet, "ki kicsoda".
Hatalmat akar az emberek felett, harcol a pozíciókért.
Tiszta utat akar a sikerhez. Tisztán látható célokra lõ. Jutalmat akar az erõfeszítésért. Intoleráns az ambivalenciával szemben.
Szelektív figyelem a pozitív visszajelzésekre. Az imázst fenn kell tartani. Nem tûri a kritikát. A felelõsséget elhárítja, ha hiba lép fel.
Kerüli a hibákat. Álláspontot változtat. Talál olyan prezentációt, ami mûködik.
Nem érti a különbséget a vezetõ tisztelete és az önmagáért való szeretet között.


Segítség:

A kulcsszó: "Állj." Hagyj idõt az érzéseknek, hogy felszínre kerüljenek, mielõtt a következõ feladatra térnél. Találd meg az érzésektõl való félelmet a sürgetõ tettvágy alatt.
Tanulj meg különbséget tenni a cselekvés és érzés között. Vedd észre, ha a cselekvés mechanikus. A robotmunka felfüggeszti az érzéseket.
Vedd észre. ha a sikerrõl való ábrándozás túllépi a képességeidet.
Maradj a problémákkal, ne menekülj újabb tervekbe, a kritikusokon való bosszúállásba, vagy a tévedés sikerként való beállításába.
Figyelj az érzelmek elhalasztására. "Boldog leszek, ha elõléptetnek." "Több idõnk lesz, ha fizetésemelést kapok."
Vedd észre, ha csalónak érzed magad. "Senki nem lát az álarcom mögé. Csak azt látják, amit csinálok."
Vedd észre az alaptalan félelmet a kudarctól, ha a munka sebessége csökken.
Légy tudatában, ha az önvizsgálat vagy a csoportterápia is elvégzendõ munkává válik.
Tanuld meg felismerni érzéseidet. Kezdheted a hatásaik megnevezésével is: "Forró az arcom." "Görcs van a gyomromban."
Az önvizsgálatra adott idõkorlát csökkenti az érzésektõl való félelmet. Szánj magadra fél órát a munka folytatása elõtt.
Támogasd magad azzal, hogy érzés, nem státus alapján választasz.
Engedd meg az embereknek, hogy magadért, nem a munkádért szeressenek.Változás:

Most elengedem...

megszállottan ellenséges érzéseimet.
a hiedelmet, hogy mások szabotálása engem segít.
az irigységet mások vagyonára.
a leégéstõl való félelmet.
az érzést, hogy nem felelek meg és ki leszek tagadva.
a késztetést, hogy elfedjem korlátaimat.
érzéseim elzárását a mûködés érdekében.
önmagam elárulását mások elkápráztatásáért.
önmagam hazug megjelenítését.
grandiózus elvárásaimat magammal szemben.
az állandó figyelem és elismerés iránti vágyat.
az arrogancia használatát bizonytalanságom leplezésére.
a vágyat, hogy másokat lenyûgözzek.
magam maszkok mögé rejtését.
magam összehasonlítását másokkal.
a kötelezettséget mindig a legjobbnak lenni.

Most elfogadom...

hogy eredményeimtõl függetlenül értékes vagyok.
hogy érzelmileg alkalmas és igazi vagyok.
hogy törõdõ vagyok és jó a szívem.
hogy be tudom fogadni mások szeretetét.
hogy felelõs vagyok azokért, akik tisztelnek.
hogy boldog vagyok, ha mások javáért dolgozhatok.
hogy igazi tehetségem igazi önmagam elfogadásával jön.
hogy örülök mások sikereinek (is).
hogy meg tudom mutatni magam félelem nélkül.
Használati utasítás:

Az Eredményesek energikusak, optimisták, önszervezõk és céltudatosak.

Hogy jöjj ki velem

Hagyj békén, ha dolgozom.
Adj õszinte, de nem kritikus visszajelzéseket.
Segíts rendben tartani a környezetem.
Ne terhelj negatív érzésekkel.
Mondd, hogy szeretsz velem lenni.
Mondd, hogy büszke vagy rám és az eredményeimre.

Miért jó Hármasnak lenni

optimizmus, barátságosság, pörgés
el tudom tartani a családot
könnyen talpraállok a kudarc után, és új munka után nézek
tudom, mi folyik körülöttem
kompetens és hatékony vagyok
tudok motiválni embereket

Miért nehéz Hármasnak lenni

ki kell bírnom a haszontalanságot és inkompetenciát
félelem a sikertelenségtõl, vagy annak látszatától
összehasonlítgatom magam másokkal
folyton kapaszkodom a sikerbe
álarcokat hordok
mindig ugrásra készen állok. ez fárasztó.

A Hármas gyerek

keményen dolgozik, hogy megdicsérjék
más gyerekekkel jól kijön
a legfelelõsségteljesebbek közé tartozik
vagy aktív az iskola közéletében, vagy csendesen elvan a munkájával

A Hármas szülõ

következetes, kiszámítható, lojális
harcol benne a karrier és a család elsõbbsége
elvárja a rendet és a felelõsséget a gyerektõlTípuskapcsolatok

Személyiségazonosítás


Mit akarok?
Hogy észrevegyenek, hogy elismerjék a tetteimet.
Mi a fontos nekem?
Hogy mások sikeresnek lássanak.
Mi a legrosszabb, ami történhet?
Ha tévedek és kiderül.
Hogy látom magam egy jó napon?
Önálló vagyok, versenyképes, vonzõ és nyerõ.

A béke útja: a Hármas felnéz a Hatosra

Az egészséges Hármas felismeri, hogy a született jóság terhét hordozza, és beolvad a társadalomba, elkötelezett lesz, mint egy Hatos, érzékeny, mint egy Négyes, együttmûködik, mint egy Kilences és önzetlenül kedves lesz mint egy Kettes.

                                   Lojális vagyok. (6)
Szeretõ vagyok. (2)     Jól dolgozom. (3)     Empatikus vagyok. (4)
                                Együttmûködöm. (9)

A viharok útja: a Hármas lenéz a Kilencesre

Az egészségtelen Hármas elveszti önmagát mint egy Kilences, etikai sznob lesz, mint egy Négyes, kegyetlen lesz, mint egy Hatos, és kifejleszti a Kettes arrogáns, önzõ mainpulációs képességeit.

                                    Kegyetlen vagyok. (6)
Manipulatív vagyok. (2)     Színészkedem. (3)     Kivételes vagyok. (4)
                                    Elveszett vagyok. (9)

Tanácsadói szemszögbõl

Igen, az igazi biztonságot a barátok adják, és az irántuk érzett elkötelezetség, egybként jön az egyedüllét és a félelem.
Igen, ha leereszkedünk az emberek közé, és elfogadjuk tökéletlenségünket, könnyebben megértünk másokat.
Igen, jobb érzés, ha õszinték vagyunk, mert nem kell ügyeskedni és másnak mutatni magunkat, mint amik vagyunk.
Igen, õszintének és kedvesnek lenni kifizetõdõbb, mint hazugnak és önzõnek.
Igen, jó képességeid vannak, és mások felnéznek rád, ezért fontos, hogy a sikeres embert szorgalmasnak, törödõnek és õszintének lásd. Ez tényleg tiszteletreméltóvá tesz.


Ösztönvariánsok

Önfenntartó Hármas: "Biztonság"

Az anyagi biztonság a legfontosabb.
Egészségesnek kell maradnom.
Mindig továbbképzem magam, hogy továbbra is én legyek a legjobb az adott területen.
Jó csapatjátékos vagyok, kerülöm a konfliktust.
Sose pihenek, a munkám elkísér a vakációra is.
A siker nem a rangot jelenti. Saját magammal versenyzek.

Ezek a Hármasok nehezen felismerhetõek, mert kevésbé extrovertáltak és kevesebbet foglalkoznak az imázsukkal.

Szexuális Hármas: "Férfiasság/Nõiesség"

Le akarom nyûgözni az ellenkezõ nemet karizmámmal, sikeremmel, szexepilemmel és erõmmel.
Mester vagyok a vonzó kinézet megteremtésében.
Figyelek mások ízlésére és követem azt.
Manipulálom a viselkedésemet, hogy még jobban vonzódjanak hozzám.
Azt akarom, hogy irigyeljenek a gazdag és fontos párom miatt.
Csak olyat kergetek, aki majdnem biztos préda.
Félek, hogy az emberek megutálnak, ha megismernek.

Ezeket a Hármasokat gyakran nézzük tévesen szexuális Hatosoknak.

Szociális Hármas: Presztízs

Energikus, hatékony, szellemileg erõs vezetõ vagyok. Motiválom az embereimet, megtalálom a legjobb megoldást, felkeltem a figyelmet.
Büszke vagyok más sikeres emberekkel kötött barátságaimra.
A szervezetek, melyekhez tartozom, segítik elõmenetelemet.
Sok különbözõ helyen megállom a helyem.
Ezt szamélyiségeim cserélgetésével érem el.
A cím, rang, hírnév, végzettség nagyon fontosak.
Semmi se rosszabb, mint névtelennek lenni.
Mikor gondolkodom, a csoport céljai érdekelnek. Mikor érzek, az emberek közti harmóniát tartom fenn.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: kötõdés az anyához
Alapfélelem: A visszautasítástól
Fõ vágy: Elfogadva lenni.
Egészséges énkép: Szeretetreméltó vagyok.
Jellemzõ csábítás: Túl sok versengés
Jellemzõ bûn: Lustaság az önfejlesztésre
Jellemzõ erény: Önmaga igazi szeretete.
Rejtett panasz: Felsõbbrendû vagyok, mindenki irigyel.
Kulcs a védekezéshez: Elfojtás, kivetítés, áthelyezés


Különleges adottság: a dolgok elvégzése
önmeghatározás: sikeres vagyok
árnyékügy: hazugság
visszautasított elem: tévedés
függõség: hatékonyság
hiányzó erõ: igazság/remény
védekezés: azonosulás
elmezavar: munkamániás, mániás-depressziós
beszédstílus: önfényezés
elfoglaltságok:
Azonosulás a versenyeredménnyel.
Hit az elõállított termékekért való szeretetben. Gyenge kapcsolat a személyes érzésekkel.
Az önkép állandó alakítása elismerés érdekében. Önámítás a nyilvános önkép elérése érdekében.
Azonosulás a munkahelyi szereppel.
Behódoló elfogadása a más véleményének, aztán a depresszió elkerülése elismerésszerzés által.
Konvergens gondolkodás: több szálon futó, ugyanahhoz a célhoz vezetõ gondolatok.
Fókusz:
Személyes hangsúly a biztonságon.
Kapcsolati hangsúly a férfi/nõi szerepeken.
Szociális hangsúly a presztízsen.
Életfeladat:
Hogy abbahagyja önmaga osztályzását. Ehhez csak egy nagyon durva hiba vezethet, ha lelassul tõle és elgondolkodik magán. Az igazság gyakorlásával jön a remény és egy szélesebb látókör.


Csalás: Erõ mögé rejtõzni (Hazugság)
Pszeudo-csalás: tévedés
Ellenszer: integritás
Pszeudo-ellenszer: feladatok teljesítése
A valóság ilúziója: Elismerés/csodálat.
Önigazolás: Bármire képes vagyok.
Idõorientáció: jövõbeli célok
Probléma megközelítése: agresszív. "Megcsinálom."
Kapcsolat az élettel: a tárgyalás útja. "Egyezkedem az élettel."

7 komment

Címkék: hármas

A Kettesek jellemzése

2007.12.14. 00:42 [Raven]

Világkép:

Az embereknek kell a segítségem. Szükségük van rám.


Típusszerkezet:

Büszkeség és hisztrionizmus
Jellemzõk szerkezete:
Büszkeség
Szeretetéhség
Hedonizmus
Csábítás
Asszertivitás
Kényeztetés, hamis nagylelkűség
Hisztrionizmus
Érzelmileg befolyásolható


Gondolkodásának fő jellemzői:

Elismerést nyerni és elkerülni a visszautasítást.
Fontosságtudatból eredõ büszkeség a kapcsolatokban. "Nélkülem már nem élnétek."
A mások szükségleteivel való találkozásból nyert büszkeség. "Nekem nincs szükségem senkire, de rám mindenkinek szüksége van."
A mások igényeinek való megfelelés több különbözõ magatartásformát hoz létre, ami zavart okozhat. "Mindenki mást hoz ki belõlem. Melyik az igazi énem?"
Zavar a saját szükségletek azonosításában. "Tudom, hogy mit akarsz, de mit érzek én?"
Szexuális figyelem(felkeltés) az elismerés érdekében. "Nem akarok lefeküdni veled, de szeretném tudni, hogy te akarod-e."
Romantikus kötõdés a "nagy emberhez", az "ihletett nõhöz".
Személyes szabadságért való harc. Úgy érzi, mások vágyai irányítják.
Hisztéria és düh, amikor a felbukkanó igazi vágyak ütköznek a sok álszemélyiséggel, amiket mások kedvéért hozott létre.
Figyelmes önátalakítás mások igényeihez mérten, ami lehet
Empatikus kapcsolat mások érzéseihez vagy
Manipulatív alkalmazkodás másokhoz a szeretet biztosításáért.


Kapcsolatok

Együttélés a Kettesekkel:

Életed központi alakja akar lenni. "Nem kellesz, de függsz tõlem."
Tanuld meg felismerni a Kettes manipulációit, például a panaszkodást és a bûntudatot. A Kettes megpróbál arrafelé irányítani téged, amerre õ akarja.
A Kettesek irányítanak, miközben szolgáknak és hajlékonyaknak tûnnek.
A nagy hangsúly a kapcsolaton a Kettest sebezhetõvé teszi a visszautasítással és veszteséggel szemben.
Bátorítsd a Kettest, hogy eredeti legyen.
Várj el nagy érzelmeket. A düh és hisztéria a kielégítetlenség jele. A Kettesek nem tudják, mit akarnak, de kiakadnak, ha nem kapják meg.
Légy tisztában azzal, hogy a gyors lefolyású érzéshullámok csalókák lehetnek. Az õrült nevetés, hiperaktivitás, flörtölés leplezi az önbizalomhiányt.
Vedd észre, ha a szex egyenlõnek látszik a szerelemmel.
Légy érzékeny a Kettes intimitásban való tapasztalatlanságára. A szexuális és érzelmi történéseket elnyomták a figyelemfelkeltõ módszerek. "Boldoggá tudlak tenni, de mit érzek igazából irántad?"
Harcolj a tudatalatti hiedelem ellen, miszerint a személyes tér elhagyatottsághoz vezet. Meg kell erõsítened, hogy akkor is szereted, ha nem teljesíti robotként minden kívánságodat.
Vigyázz:a Kettesek az akadályokba ütközõ kapcsolatokat szeretik. Ezek megakadályozzák a zavart, amit egy elérhetõ kapcsolattal való szembenézés okoz.
A Kettesek szeretnek háromszögelni; egy "nagy ember" vagy egy inspiráló nõ ("múzsa") kell nekik meglévõ, reális románcuk mellé. Így koncentrálhatnak a kötelességre, és nem veszélyezteti õket annyira a visszautasítás lehetõsége.
Ne lapõdj meg, ha a Kettes elkezd harcolni a szabadságáért, vagy úgy érzi, eladták neked a kedvessége miatt. "Kiszolgáltalak, de velem mi lesz?" "Tudsz te magadra vigyázni!"
Számítsz arra, hogy mérges lesz, ha olyat kérsz, ami ellenkezik a saját akaratával.

Kettes a munkában:

Hagyja, hogy identitását a fõnök határozza meg, akit segít. A "jobb kéz". A titkárnõ, aki tud mindent. Az erõ a trón mögött.
Jól reagál az elfogadásra, elismerésre. Összetöri, ha nem ismerik el.
Figyeli az irodai interakciókat. A szócsõ, a buli szervezõje, az, aki tudja, mikor kell kiküldeni a meghívókat.
"Arra érdemes" emberekkel társul. Keresztülnéz a többieken.
Bonyolult munkamódszerei vannak. Támogatja a kedvenceit. Fel mert ismert belsõ harc az elsõségvágy és a segítségnyújtási vágy között.
Az elit elismerésért dolgozik. "Kit ismerünk, aki jót tesz a projektnek?"
A biztonság a fõnök lenyûgözésében rejlik. Egyedül nem néz szembe a hatalommal.
Gyakran azért választ egy munkát, mert egy szeretettjének tetszik.


Segítség:

Ismerd fel akaratod máok akaratának kiszolgálása helyett.
Tudd az igazi értékedet. Lásd a túlzást a "nélkülözhetetlenség" vagy a "mindenki legjobb barátja" kifejezésekben.
Azonosítsd a lenyûgözési és dicsératszerzési vágyakat a növekvõ aggógás jeleként.
Fiygeld meg, ahogy a felnagyított érzelmek eljátszás elrejti az igazi érzéseket.
Vedd észre a büszkeséged válozó mértékeit. Lásd, ahogy a büszkeség fenntartása a problémák másokra való rákenésébe megy át.
Vedd észre, mikor önképed megváltozik msok javára.
Alakíts ki egy változatlan lényt a "sok én" helyett, amiket másoknak gyártottál.
Láss át az "adok, hogy kapjak" stratégián. Tanulj meg kapni túlzott áldozathozatal helyett.
Vedd észre, mikor a túlzott adományozástól kifáradsz és el akarsz menekülni.
Tanuld meg megkülönböztetni, mikor van rád szükség és mikor nincs.Változás:

Most elengedem...

minden dühömet és sértettségemet mások iránt.
Minden próbálkozásomat, hogy igazoljam aggresszív érzéseimet.
minden kötõdésemet az áldozatszerephez és kihasználtsághoz.
a félelmet, hogy nem kellek és nem szeretnek.
minden próbálkozásomat a szeretet kikényszerítésére.
azt, hogy bûntudatot keltek azokban, akik nem teljesítik az igényeimet.
az evéshez és gyógyszerekhez való menekülést az egyedüllét elõl.
az érzést, hogy mások tartoznak nekem.
a hiedelmet, hogy senki sem akar vigyázni rám.
az elvárást, hogy visszafizessék, amit adtam.
minden fizikai nehézséget, fájdalmat és panaszt.
a tetteimre való figyelmeztetéseket.
a szeretteim tárgyakként kezelését.
a szükségességért való életet.
mások elkápráztatását.
negatív érzéseim szõnyeg alá söprését.

Most elfogadom...

hogy minden érzésem az enyém, és nem félek tõlük.
hogy teljes tudatában vagyok cselekedeteimnek.
hogy azért szeretnek, aki vagyok.
hogy boldogságom nem másokén múlik.
hogy el tudom engedni az embereket.
hogy saját magamat is kényeztetnem kell.
hogy másokat nem fizetségért szeretek.
az örömöt és a melegséget a szívemben.
hálámat mindazért, amit mások adtak nekem.
Használati utasítás:

A Segítõk gyengédek, aggódók, kényeztetõk, érzékenyek mások igényeire.

Hogy jöjj ki velem

Mondd, hogy nagyra értékelsz. Részletezd.
Oszdd meg velem az örömöt.
Érdekeljen a problémám, még ha én a tiéddel vagyok is elfoglalva.
Tudasd velem, hogy fontos és különleges vagyok neked.
Légy kíméletes, ha kritizálnod kell is.
Intim kapcsolatok:

Mindig biztosíts róla, hogy érdekellek.
Gyakran emlékeztess, hogy szeretsz.
Mondd, hogy vonzó vagyok, és szereted, ha velem látnak.


Miért jó Kettesnek lenni

mert könnyen érintkezek emberekkel és könnyen barátkozom
mert tudom, mire van szükségük a többieknek és jobbá tudom tenni az életüket
mert kedvességet, törõdést és melegséget adok
mert érzékenyen érintenek mások érzései
mert lelkes és vidán vagyok, jó a humorérzékem

Miért nehéz Kettesnek lenni

nem tudok nemet mondani
kevés az önbizalmam
mások kiszolgálása elfásulttá tesz
nem merek magammal foglalkozni, hátha önzõ leszek
kritizálom magam, ha nem érzek annyi szeretetet, amennyit szerintem kellene
feldúlt vagyok, ha mások nem olyan együttérzõek, mint én
olyan keményen dolgozom tapintatomon és kedvességemen, hogy elnyomom az érzéseimet

A Kettes gyerekek

érzékenyek az elutasításra és kritikára
a szüleikkel szemben megértõek és segítõkészek akarnak lenni
mindenkivel kijönnek
népszerûek vagy azok próbálnak lenni a többi gyerek körében
durcásan vagy dramatikusan viselkedhetnek a figyelemszerzés érdekében
vgy bohócok és viccmesterek (az extrovertáltabbak), vagy csendesek és félénkek (az introvertáltabbak)

A Kettes szülõk

jó hallgatóság, feltétlenül szeretik a gyerekeiket, gyengédek és bátorítóak (vagy ha nem, bûntudatuk van)
sokat játszanak együtt a gyerekekkel
azon gondolkodnak: "Jól csinálom?" "Eleget adok?" "Helyrehozhatatlan kárt okoztam?"
erõszakosan védelmezõek tudnak lenni


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás


Mit akarok legjobban?
Szeretni és szeretve lenni, segíteni, elismerve lenni a tetteimért.
Mi a legfontosabb nekem?
Hogy mások szeretõnek és segítõnek lássanak.
A legrosszabb, ami történhet?
Olyan emberekkel élni, akik nem értékelnek vagy nem törõdnek velem.
Hogy látom magam egy jó napon?
Meleg, szeretõ, segítõkész embernek.

A béke útja: A Kettes felnéz a Négyesre

Ha egy Kettes elfogadja igényeit és érzéseit, érzékeli és érti mások érzéseit, mint egy egészséges Négyes, felveszi egy egészséges Hármas öntudatát, és az egészséges Nyolcas gyengéd önérvényesítését.

                                        Empatikus vagyok.(4)
Megbocsátó vagyok.(1)     Elég jó vagyok.(2)     Õszinte vagyok.(3)
                                        Független vagyok.(8)

A viharok útja: A Kettes lenéz a Nyolcasra

Ha nem bízik természetes jóságában, az egészségtelen Kettes irányító és nyomulós lesz, mint egy egészségtelen Nyolcas, önreklámozó lesz, mint egy egészségtelen Hármas, az önsajnálat világában él, mint egy egészségtelen Négyes, és tele lesz öntelt igazságérzettel, mint egy egészségtelen Egyes.

                                    Alulértékelt vagyok.(4)
Igazságos vagyok.(1)     Erényes vagyok.(2)     Imádnivaló vagyok.(3)
                                    Irányítanom kell.(8)

Tanácsadói megközelítés

Igen, néha éreznünk kell, hogy senkinek sem kellünk, még akkor is, ha tudjuk, az önzetlen segítség nem vár el kedvességet fizetségként.
Igen, mielõtt õszinték tudnánk lenni másokkal, elõször magunkkal kell annak lennünk, bízva abban, hogy akik vagyunk,elég jó nekik.
Igen, ha szeretjük magunkat és megbízunk magunkban, nem kell másokat arra kényszerítenünk, hogy szeressenek.
Igen, a megbocsátás elfogadás, nem elismerés. A megbocsátás összeköt, önbizalmat ad, függetlenné tesz.
Igen, ha valóban szeretünk, nem agyalunk azon, mennyire "jók" vagyunk. Jóságunk megmutatkozik belülrõl, ha többé nem "viseljük".


Ösztönvariánsok

Önfenntartõ Kettes: "A kiváltság kiérdemlése"

ha nem kapok ajándékokat vagy más elismerést áldozatkészségemért, meg vagyok bántva, mérges és elkeseredett vagyok.
szeretem kényeztetni magam. gyakran hódolok finom ételek, vásárlás, nyaralás vagy egyéb luxus iránti szenvedélyemnek.
többet költök, mint kellene, de mindig meg tudom indokolni.
olyan valakit keresek, aki támogat anyagilag és érzelmileg.
gyakran kicsinek és éhesnek érzem magam, de olyankor segítéssel és erõ mutatásával elfedem.
segíteni a partneremnek a legjobbat elérni nagyszerû érzés, és elhárítja a kudarc veszélyét is.
gyakran úgy érzem, jótetteimért különleges bánásmód járna.

Szexuális Kettes: "rámenõs csábító"

megszerzem, amit akarok. mint a munkában, úgy a magánéletben.
ha nem nyúlok ki az emberek felé, levegõnek néznek.
tökéletesre fejlesztettem a képességeimet, hogy elcsábítsam a nekem tetszõ embereket. megváltoztatom a személyiségem, vonzóan öltözködöm, sármos leszek, megtanulom, mit szeretnek, mit nem szeretnek, és figyelem minden szavukat.
szeretnék komoly kapcsolatot, de abban elvesztem magam, ezt tapasztaltam már.
gyakran választok elérhetetlen embereket, mert félek a közelségtõl.
gyakran olyan partnerem van, akit fejleszthetek vagy megváltoztathatok.
szeretek vadászni! lefekszem valakivel, aztán kiderül, kedvelem-e vagy sem.

Társas Kettes: "Ambiciózus"

Szeretem megváltoztatni emberek életét.
Fontos szerepeket keresek; vezetõ vagy egy hatalmas vezetõ segédje akarok lenni.
A látható munka zavarba hoz, mert ha hibázom, kiderül.
Azért küzdök, hogy elismerjék melegségemet, barátságosságomat és szakértelmemet.
Elismerést keresek azzal, hogy kedves, pörgõs, kompetens, energikus és nagyvonalúan szórakoztató vagyok.
Szeretem az ilyen bókokat: "Nélküled nem ment volna."
Ambiciózus vagyok partnerem és fõnököm helyett is, de megsértõdöm a sikerükre, ha azt igazából én értem el.
Jellemzők:

Gyerekkori eredet: ambivalens viszony az apával
Alapfélelem: szeretetlenség
Alapvágy: szeretve lenni.
Egészséges énkép: törõdõ vagyok.
Jellemzõ csábítás: hogy túl jóindulatú legyen.
Jellemzõ bûn: a hiúság dicsõsége
Jellemzõ erény: érdek nélküli jótékonyság.
Rejtett kifogás: Mindig szeretõ vagyok, de a többi ember nem szeret annyira, ahogy én õket.
Kulcs a védekezéshez: azonosítás, rekció kialakítása, tagadás.


Különleges képesség: Melegség és kényelemteremtés
Öndefiníció: "Segítõkész vagyok."
Árnyékoldal: parazitabüszkeség
Visszautasított elem: saját igények
Függõség: szolgálat/manipuláció
Hiányzó erõsség: megfelelõ önértékelés (önbizalom)
Védekezés: Elfojtás
Pszichológiai zavar: hisztéria/függõ személyiség
Beszédstílus: segítésg, tanácsadás
Elfoglaltságok: Elismerésnyerés, visszautasítás kerülése, büszkeség és fontosságérzet a kapcsolatokban. Engedelmesség egy erõs másiknak, aztán azonosulás vele, különben összeomlana. Aggódás a személyes szabadság korlátai miatt. Önformálás mások igényei szerint. Együttérzés, kívánságokhoz való alkalmazkodás, hogy biztosítsa a szeretetet.
Fókusz: Személyes hangsúly a kiváltságon ("elõször én"). Párkapcsolati hangsúly az agresszión/csábításon. Közösségi hangsúly az ambíción.
Életfeladat: Elhagyni a függõséget a saját erõ tudomásulvételéért. Ehhez gyakran veszteség kell. A depresszió segíthet pontosabb önértékelést és a feladatok jobb megértését elérni.


Csalás: Alkalmasság (Büszkeség)
Álcsalás: Önzés
Ellenszer: önérzet
Álellenszer: segítség
A valóság illúziója: szeretetnyerés
Önigazolás: "Boldoggá teszek másokat."
Idõorientáció: Válasz a jelen kihívásaira.
Problémamegoldás: Függõ ("Kapcsolódom.")
Kapcsolat az élettel: A leigázás útja. "Nekimegyek az életnek."

1 komment

Címkék: kettes

Az Egyesek jellemzése

2007.12.13. 22:32 [Raven]

Világkép:

A világ tökéletlen. Azért vagyok itt, hogy fejlesszem.


Típusszerkezet:

Harag és tökéletességre törekvés
Strukturális jellemzõk:
Harag
Kritikusság
Követelõzés
Dominancia
Tökéletességhajszolás
Túlzott irányítás
Önkritika
Fegyelmezettség


Gondolkodásának fõ jellemzői:

-A korrektség belsõ szabályai, melyek nagyon puritánok lehetnek. Állandó önkritikus gondolatok.
-Kötelezõ érvényű szükséglet annak végrehajtására, ami jónak látszik.
-Helyes cselekvés.
-Hit saját morális és etikai felsõbbrendűségükben. A "jobb" emberek. A felsõ 10%, aki mindent jól csinál.
-Nehezen ismerik fel az igazi szükségleteket, amelyek kívül esnek a "jóság" szabályain.
-Fejben összehasonlítják magukat a többiekkel. "Jobb vagy rosszabb vagyok-e náluk?" Aggódnak, hogy mások kritizálják õket. "Vajon elítélnek?"
-Döntésképtelenség, félelem a hibáktól.
-Jótevõ. A kielégítetlenség miatti harag áthelyezése "törvényes" külsõ célpontokra.
-A két én veszélye: az aggódó én, aki otthon él, és a játékos, aki az otthontól távol jön elõ.
-A hibákra speciálisan kihegyezett figyelem, amely vezethet
1) Túlzott kritikai erõhöz, és
2) A potenciális tökéletesség háttérben mindig jelenlevõ tudatához, amihez a hibákkal való tisztában levés felszíni megfigyelésként járul. "Gondold el, milyen tökéletes lehetne."Kapcsolatok

Együttélés az Egyesekkel:

Emlékezz a részletekre. Az Egyesek részlettudatosak. Értékelik a kis gesztusokat: pontosság, nevek megjegyzése, odaillõ bemutatkozás.
Beszélj tiszteletteljesen. Senkit ne nézz hülyének. Kérj engedélyt.
Jutalmazd a takarékosságot, erõfeszítést, megbízhatóságot. Ne várj cserébe semmit.
Fejleszd személyiséged. Tűzz ki célokat. Ne dicsekedj.
Ismerd be a hibát azonnal. Ez megelõzi a sértõdést.
Hozz újdonságot és mókát a kapcsolatba. Az Egyesek ismétlik, amit már ismernek.
Kerüld el a hatalmi harcot. Az Egyeseknek igazuk kell, hogy legyen. Az igazságnak legalább két útja van.
Tartsd fenn saját érdeklõdési körödet. Az Egyesek órákig dolgoznak a magukén.
A humor sokat segít. Az aggódás eloszlik a gyengéd humortól.
Tökéletes kapcsolat. "Mi a felelõsségünk?" "Mit tanulunk?" "Mit jelent a jó kapcsolat?" Kapcsolati etika felülvizsgálata. Felégetett föld taktika. Ha a kapcsolatnak van egy negatív része, az Egyes mindjárt szakítani akar. A kapcsolat vagy fekete, vagy fehér.
Ha egyszer elkötelezték magukat, ahhoz ragaszkodnak. Nagyon lojálisak. Értékelik a családot.
Bűntudat. A jókedv idegességet jelez: ha jól érezzük magunkat, becsap a villám.

Egyes a munkában:

Szereti a világos terveket, idõbeosztásokat. A kiskapuk traumát okoznak.
Praktikus. Az absztrakt megközelítést gyakorlati lépésekre bontja.
Figyel a részletekre.
Sok energiát fecsérelhet a részletekre.
Az etikus karakter bizonyítékát keresi: fegyelem, modor, megjelenés, tisztelet.
Inkább tesz, mint érez. A munkára koncentrál, nem a munkakapcsolatokra.
Tudatában van egy program kritikus pontjainak, de kerüli a széleskörű megoldásokat: túl sok helyet adnak a hibázásra.
Biztonságérzet formális szerepben. Tisztelni akarja a hierarchiát, a tekintélyt.
Tisztában van az életrajzokkal, értékelésekkel. "Jó embereknek jó múltja van."
A munka önmagáért vonzza. Örül a jól végzett munkának.
A jó ügyért, jó vezetõért, kompetens csapatért dolgozik.
Összehasonlítja az erõfeszítéseket. "Ha én dolgozom, õk is. Ha én nem, õk sem."
Feljegyzést vezet arról, ki cselekszik jól, ki nem. Megvédi azokat, akiknek "igaza van", haragtartó azokkal, akiknek nincs.
Személyes elhivatottság a jó ügyek irát, mint látszat. "Tiszteletet és különleges bánásmódot érdemlek, mert jó ügyért dolgozom."
Jutalmat vár erõfeszítéseiért és kompetenciájáért, de nem kéri. A sértettségét apró dolgokra foghatja. Megbántottságát kritizálásban éli ki.
Nehéznek találja átruházni a felelõsséget. Aggódik, hogy más is olyan jól végzi-e a munkáját.
Nem hagyja magát zavarni mások hibái miatt. Elvonul, míg a probléma meg nem oldódik.
Fél, hogy rossz lesz. Hajlamos a hatalmi harcra és vitába bocsátkozik arról, kinek van igaza.
Elutasítja, ha hibáztatják. "Oka volt, " "Nem az én hibám volt."
Kerüli a veszélyt. A kockázat tévedéshez vezet. Ha kétségei vannak, vár. Nem játszik szerencsejátékot.
Erõs képviseletet ad azoknak, akik hátrányban vannak vagy fejlõdnek személyes erõfeszítés árán.Segítség:

Vedd észre, ha erõlteted a gondolkodást vagy cselekvést. Tervezz be szabadidõt a valódi igényeid számára.
Kérdõjelezd meg a szigorú belsõ szabványt. Kérdõjelezd meg a szabályokat. Nyugodj bele a megfelelésbe a tökéletesség hajszolása helyett.
Kerüld el a tisztánlátás önpusztításba fordulását. "Hogy tévedhettem ekkorát?"
Ellenõrizd a valóságot. Ha úgy érzed, valakik elítélnek, beszéld meg velük.
Szerezz adatokat, hogy meggátold a fölösleges aggódást.
Vedd észre, mikor "az egyetlen helyes út" behatárolja a lehetõségeket.
Tanulj meg figyelni mások értékrendjének helyességére.
Koncentrálj a megbocsátásra. "Az akkor volt, most most van."
Tanulj meg örömet kérni és kapni.
Kérdõjelezd meg a különbséget a "kell" és az "akarom" között.
Használd sértettséged ("ez nem fair", megússzák") igényeid kiderítéséhez.
Ismerd fel haragos jeleit: az álmosolyt, udvarias szavakat kritikus hangsúllyal, a test merevségét.
Töltsd a hétvégét messzebb. Az Egyes otthon nem tud lazítani.Változás:

Most elengedem...

magam és mások lehetetlen szabályokhoz való igazítását.
félelmemet az ellenõrzés elvesztésétõl és az irraconalitástól.
az elutasítástól való félelmemet.
ellentmondásaim meg nem látását.
viselkedésem magyarázását.
az olyan dolgokkal való foglalkzást, amelyeken nem tudok változtatni.
minden keserűséget és a világban való csalódást.
azt az érzést, hogy mások értékrendje és hite fenyeget engem.
azt a hitet, hogy mások felett állok.
az igyekezetet, hogy minden(ki)t tökéletesre faragjak.
saját magam érzelmi és fizikai elhanyagolását.
a dühöt, türelmetlenséget és hirtelenséget.
érzéseim és testem elutasítását.
azt, hogy hagyom a rend- és hatékonyságvágyam eluralkodni az életemen.
az automatikus hibakeresést.
az érzést, hogy mindent nekem kell megjavítani.

Most elfogadom...

hogy megengedhetem magamnak a lazítást, az élet élvezetét.
hogy a legjobb, amit elérhetek, az elég jó.
hogy hálás vagyok másoknak, mert tanulhatok tõlük.
hogy követhetek el hibákat önutálat nélkül.
hogy jogom van az érzéseimhez.
hogy másokat gyengéd tisztelettel kezelek.
hogy gyengéd és megbocsátó vagyok magammal.
hogy együttérző vagyok és megbocsátok másoknak.
hogy az élet szép, és csodás dolgokkal van tele.Használati utasítás:

Az Egyesek realisták, lelkiismeretesek és elvhűek. Azért küzdenek, hogy magas ideáljaikat elérhessék.

Hogy jöjj ki velem

Vállald magadért a felelõsséget, hogy ne nekem kelljen azt is.
Ismerd el az eredményeimet.
Kemény vagyok magammal. Erõsíts meg abban, hogy jó vagyok, ahogy vagyok.
Mondd, hogy értékeled a tanácsaimat.
Légy fair és figyelmes, mint én.
Kérj bocsánatot, ha meggondolatlan voltál. Ez segít megbocsátanom.
Gyengéden késztess lazításra és önmagam kinevetésére, de elõbb hallgasd meg az aggályaimat.

Mit szeretek az Egyességben

fegyelmezett vagyok, és sokat tudok teljesíteni
keményen dolgozom, hogy jobb legyen a világ
magas elvárásaim vannak, nem mentegetõzöm
megbízható, felelõsségteljes és elkötelezett vagyok mindenben
alkalmas vagyok a tények összerakására, megértésére, bölcs megoldások kivitelezésére
önmagamhoz képest a legjobb vagyok és másokból is a legjobbat hozom ki

Miért nehéz Egyesnek lenni

csalódom másokban és magamban, ha nem teljesülnek az elvárásaim
túlterhelést érzek a sok felelõsségtõl
úgy gondolom, hogy semmit se csinálok elég jól
nem értékelik, amit az emberekért teszek
feldúlt vagyok, mert mások nem igyekeznek annyira, mint én
megszállottja vagyok annak, mit kellene épp tennem, vagy mit tettem ezelõtt
feszült vagyok, ideges, és mindent túl komolyan veszek

Az Egyes gyerekek gyakran

kritizálják magukat, hogy mások kritikáját elkerüljék
tartózkodnak a cselekvéstõl, míg minden tökéletesnek nem látszik
a szülõk és tanárok elvárásai szerinti életre koncentrálnak
nagyon felelõsségteljesek; felvállalhatják a szülõ szerepét
elfojtják negatív érzelmeiket ("a jó gyerek nem mérges")

Az Egyes szülõk

gyerekeiket felelõsségre és erõs morális értékrend befogadására nevelik
figyelmesek és tisztességesek
erõsen fegyelmeznek


Típuskapcsolatok

Személyiségazonosítás

Mit akarok legjobban?
Hogy morálisan jó legyek, hogy fejlesszem magam: így senki ne mondhassa, hogy nem vagyok jó.

Mi a legfontosabb nekem?
Hogy az emberek úgy viselkedjenek, ahogy kell.

Mi a legrosszabb, ami velem történhet?
Hogy morálisan rossz leszek; hibázni a saját szememben.

Hogy látom magam egy jó napon?
Magas elvekkel rendelkezõ ember vagyok - logikus és rendezett.

A béke útja: az Egyes felnéz a Hetesre

Ha egy Egyes visszafogja magát, az egészséges Hetes örömteli energiáját nyeri el, valamint az egészséges Kettes törödését, az egészséges Négyes empátiáját, és az egészséges Kilences könnyedségét.

                                   Termelékeny vagyok. (7)
Türelmes vagyok. (9)     Elég jó vagyok. (1)         Szeretõ vagyok. (2)
                                   Megértõ vagyok. (4)

A viharok útja: az Egyes lenézi a Négyest

Ha egy Egyes túlzásba viszi magát, az egészségtelen Négyes irigységét, az egészségtelen Kettes büntetõ "segítségét", az egészségtelen Kilences passzivitását és az egészségtelen Hetes aggódását veszi át.

                                Ideges vagyok. (7)
Lusta vagyok. (9)     Igazságos vagyok. (1)     Büntetek. (2)
                                Sértõdött vagyok. (4)

A tanácsadó megközelítése

Igen, óriási energiával rendelkezel, amikor nem fárasztod ki magad a folytonos tökéletességre törekvéssel.
Igen, ha hagysz másokat önmaguknak lenni, nagyon jó ember leszel.
Igen, saját gyengeségeid elfogadása képessé tesz mások megértésére.
Igen, ha elfogadod magad és a világot olyannak, amilyen, könnyebben meg tudod változtatni.
Igen, ha elfogadod magad elég jónak, közelebb kerülsz másokhoz, mert az számít, önmagadnak elég jó vagy-e.Ösztönvariánsok

Önfenntartó Egyes: "Aggódó és ideges"

Alig múlik el perc aggódás nélkül: anyagi helyzet, biztonságos állás, a világ helyzete, vagy egyszerűen, hogy mit vegyek vacsorára.
A napirendváltozás idegesít.
Évekig egy rossz állásban maradhatok, hogy kikerüljem a feszültséget, amit egy új keresése okozna.
Úgy érzem, egyetlen hiba mindent elronthat.
Elõre pontosítok minden részletet, hogy kontroll alatt tartsam az életemet. Ha abbahagyom a magam miatti aggódást, szeretteim miatt kezdek el félni.
Sokszor elképzelem, hogy valaki figyel és értékeli minden mozdulatomat.
Gyakran hasonítom magam másokhoz, kijavítom magam, bocsánatot kérek, vagy úgy érzem, bocsánatot kellene kérnem.
Néha nem teszek semmit, annyira félek a hibáktól.

Szexuális Egyes: "Bizonytalan és önzõ"

Hajlamos vagyok birtokló lenni.
Aggódom, hogy elhagynak egy jobb képű vagy tökéletesebb emberért.
Mániákusan összehasonlítgatom magam másokkal.
Ha a partnerem vagy barátom másra jó megjegyzést tesz, mint "de jó szakács!", mérges leszek, mert úgy értem, hogy engem nem tart olyan jó szakácsnak.
Szégyenkezem és bizonytalan vagyok, ha forró haragot vagy féltékenységet érzek. Ilyenkor hajlamos vagyok túl optimistán viselkedni, hogy ezt elfedjem.
Kiakadok, ha olyan kap tiszteletet, aki nem érdemli meg, vagy elõléptetik, vagy ha valakinek nem kell annyit aggódnia, mint nekem, hogy megéljen.
Szeretem az intim kapcsolatok intenzitását.
Megpróbálom rávenni partneremet, hogy tejlesítse magas elvárásaimat, hogy ezzel õt és közös életünket jobbá tegyem.

Szociális Egyes: "Alkalmazkodóképes vagy nem"

Néha olyan erõteljesen védem az álláspontom, hogy végleg összeveszek másokkal.
Vannak helyzetek, aikor annyira szeretnék megváltoztatni valakit, de inkább csendben maradok, minthogy veszekedjek.
Mondták már, hogy csökönyös vagyok, de nem látom, mi oka lenne nézeteimet megváltoztatnom.
Hiszek az együttműködésben, de nem olyannal, akinek az elvei ellentétben állnak az enyémekkel.
Ha az emberek nem tejlesítenek úgy, ahogy akarom, úgy érzem, meg kell javítanom õket.
Vonzanak a nézeteimet osztó csoportok, de gyakran túldolgozom magam bennük, mert a többiek nem olyan szorgalmasak, mint én. Ilyenkor megsértõdöm és elmegyek.Jellemzők:

Gyerekkori eredet: elválás az apafigurától
Alapfélelem: az elutasítástól
Alapvágy: helyesnek lenni
Egészséges önértékelés: "Ésszerű vagyok."
Jellemzõ csábítás: túl elkötelezettnek lenni.
Jellemzõ bűn: öntelt harag
Jellemzõ erény: bölcsesség
Rejtett kifogás: Az idõ legnagyobb részében igazam van, és a világ jobb lenne, ha az emberek azt tennék, amit mondok.
Védekezés: elfojtás, reakcióképzés, eltávolítás

Különleges adottság: az egyensúly és teljesség víziója
Öndefiníció: "Jó vagyok. Szorgalmas vagyok."
Árnyékprobléma: harag
Visszautasított elem: a harag direkt kifejezése
Függőség: tökéletesség
Szükséges erő: szerénység, megnyugvás
Védekezés: reakció kidolgozása
Pszichológiai zavar: kompulzív személyiség
Beszédstílus: prédikáció
Fõ gondok:
Durva belsõ szabályzat.
A saját szükségletek elismerésének nehézsége.
Összehasonlítgatás, aggódás a kritika miatt.
Mániákus aggódás esetleges rossz döntések miatt.
Öntörvényű haragáthelyezés "törvényesen elfogadott" célpontokra.
Hibákra való fokozott odafigyelés (ami miatt fejlõdik a kritikai érzék, sõt a humor is).
A merevség és érzékenység közötti konfliktus.
Fókusz:
Személyes hagngsúly az aggódáson.
Párkapcsolati hangsúly a féltékenységen.
Közösségi hangsúly a kompetencián és a keménységen.
Életfeladat:
Egy nyugodt testi-lelki állapot elérése saját kapacitáson belül. Ahogy a célokat eléri és a sértettség csökken, az együttérzés lehetségessé válik.

Csalás: Elszántság (Harag)
Pszeudo-csalás: tökéletlenség
Ellenszer: türelem.
Pszeudo-ellenszer: kemény munka.
A valóság illúziója: küzdelem
Önigazolás: "Rendet csinálok."
Időorientáció: a jelent formálni
Problémák megközelítése: Függõ helyzet. "Kapcsolódom."
Élettel való kapcsolat: A csökkentés útja. "Az élet túlterhel."

Szólj hozzá!

Címkék: egyes

Válaszok gyakran feltett kérdésekre

2007.12.04. 21:39 [Raven]


1. Miért jó, ha tudom az enneagramtípusomat? Miben segít?

Ahogy tanulunk arról a szokásrendszerról, amin keresztül a világhoz alkalmazkodunk, szokásainkat korlátokból (amelyek ugyan gyerekkorban segítettek minket, de már nem) legkiemelkedőbb tehetségeinkké változtathatjuk. Más szóval, tudattalan viselkedésből tudatosat csinálhatunk. Mi űzzük szokásainkat, nem azok minket. A legsürgetőbb ok, hogy legjobb önmagunk tudjunk lenni, és megtanuljunk élni és szeretni a legjobb képességeink szerint.

2. Miért jó, ha a többi enneagramtípusról is tájékozódom?

Az, hogy elkezdjük megtanulni a világot többféleképpen érzékelni, ítélkezés nélkül; megtanulunk jobban odafigyelni mások nézőpontjaira. Óriási együttérzést nyerünk minden érzékelésmód iránt, beleértve a sajátunkat is. Úgy kezdünk el másokat megtapasztalni, "ahogy ők önmagukat", és látjuk minden létezésforma elbűvölő szépségét. Majdnem mintha a másik bőrébe bújnánk. Kapcsolataink ugrásszerűen fejődnek, ahogy elkezdünk figyelni egy hangra, amely eltér a miénktől. Akár meghatáozzuk a másik enneagramtípusát, akár megerősítjük a mienket, teljesen mindegy. Egyszerűen elkezdünk valóban meghallani különböző álláspontokat és értékelni őket, úgy, mint a sajátunkat. Mindannyian azt akarjuk, hogy meghallják és megértsék, kik vagyunk. Az enneagram pont ehhez az keretet. Megtaláljuk a módját, hogy önmagunk és mások különféleségét megbecsüljük és szeressük.

3. Az emberek nem bélyegzik meg, vagy skatulyázzák be egymást az enneagrammal?

Minden rendszer, még a legjobb is, használható nem rendeltetésszerűen. Végülis, mindennap kategorizálunk. Férfi/nő, fekete/ázsiai, kicsi/nagy, gyors/lassú, sportos/otthonülő. Persze, megpróbálunk túllátni ezeken a mögöttük levő emberig. Ezek a címkék az eszközeink a világ megértésére és rendszerezésére. De lazán kell vennünk őket, azoknak a nagyon részleges képeknek kell őket látnunk, amik valójában. Ez az enneagrammal is így van. Nincs két egyforma hópehely, hiába hasonlítanak egyásra sokmindenben. Két ember sem lehet soha tökéletesen ugyanolyan. Először lelkesedésed az enneagram iránt az emberek "ámokfutásszerű" típusazonosításához vezethet. Nyugi. Vedd lazán. Ez csak egy rövid időszak, amit magad mögött hagysz, amint többet tudsz majd az enneagram összetettségéről vagy túlnézel azokon az egyéniség felé. Egy jótanács: ez a beazonosító időszak és a "számokban való beszéd" nagyon idegesítő lehet azon barátok vagy családtagok számára, akik nem osztják lelkesedésedet.

4. Hogyan változtatom meg a viselkedésem hogy a legjobb önmagam legyek?

Míg vannak gyakorlatok külön minden típus részére, a változás fokozatosan történik, ahogy felébresztjük és megerősítjük belső megfigyelőnket. Tudatára ébredünk viselkedésmintáinknak és ez a tudatosság változtatja őket legjobb kifejeződési formájukká. Erőfeszítés nélkül. Igazából a pszichológiai vagy spirituális fejlődést nem lehet erőltetni vagy siettetni. Ez hasonlít Heisenberg bizonytalansági elvéhez (tudom, hogy ot an a nyelveteken!): "[A szubatomi részecskék] egyszerű figyelése megváltoztatja viselkedésüket. A megfigyelő alakítja a megfigyeltet." Így van az enneagrammal is. Míg nézzük önmagunkat, gondolatainkat, cselekedeteinket, érzéseinket, elkezdjük megfejteni a rejtélyt: miért látunk és teszünk úgy, ahogy. Megnyitjuk önmagunkat egy szélesebb látókörnek és nagyobb tudatnak. Haladunk a teljesség és beteljesülés felé.

5. Milyen típusnak a legjobb lenni?

Egyik sem jobb a másiknál. Mint mi, ezek is csak mások. És ahogy haladsz a felfedezésben, észreveszed, hogy egyazon típusnak sok arca van, sok alítpus, és így tovább. Ezután képes leszel túllátni az enneagramon a hópehelyélményig.

6. Honnan ered az enneagram?

Néhány tudós több mint 10 ezer évre becsüli a korát. Úgy gondolják, ez a hagyomány átszövi a Kabbalát, és legújabban a szufi misztikusoknak tulajdonítják... ez a szent információ nyugatra csak nemrég jutott, és az 1960as, 70es években pszichológusok finomították, mai formájába öntötték. Bár sok könyvet írtak róla, néhány tanár szerint csak szájhagyomány útján lehet megismerni az enneagramot. Ugyanakkor a könyvek jó háttéranyagként és kiegészítésként szolgálhatnak.

7. Mi az a színezet?

Minden pont hozzáfér két, az ábrán szomszédosan elhelyezkedő pont energiájához is. Például egy Hetesnek lehet Hatos vagy Nyolcas színezete. Így míg alapvetően Hetes módra élnek és gondolkodnak, személyiségüknek lesz Hatos vagy Nyolcas összetevője, így nagyon különbözőnek látszanak. Legtöbbünknek egy domináns színezete van, bár életünk bizonyos szakaszaiban a másik szomszédból is meríthetünk erőt.

8. Magyarázd meg a mozgást a stresszpontba és a szívpontba.

Mikor a szokásos viselkedéssel nem tudunk megoldani egy problémát vagy feszültséget, elmozdulunk a stresszpontunkba (a nyilak a legtöbb ennegaramábrán). Ez alkalmassá tesz arra, hogy enyhítsük a nyomást. A stresszpontok nem eredendően rosszak; segítenek a gondok megoldásában már források felszabadítása által. Ugyanakkor a stresszpontjaink kevésbé kívánatos tulajdonságainak felvétele súlyos gondokat okozhat anélkül, hogy tudnánk róla. Ahogy tudatosabbá válunk, jobban ki tudjuk használni stresszpontunk előnyeit anélkül, hogy az kihasználna minket.

Mikor biztonságban vagyunk, a szívpontunk felé mozdulunk (az ellentétes irány az ábrán). Gyakrabban vesszük fel e pont pozitív, előnyos jellemzőit ahogy növekszünk és fejlődünk. De lehetséges megtapasztalni a szívpont "sötét oldalát" is. Megint, csak észre kell vennünk. A belső megfigyelő lehetővé teszi, hogy boldogan és tudatosan éljünk, teljes hozzáféréssel adottságainkhoz és erősségeinkhez.

9. Mi van, ha nem tudom megállapítani, melyik vagyok?

Gyakran az emberek csak két-három típusra tudják leszűkíteni, melyik írhatja le őket. Légy türelmes. Legtöbbünknek nincs sok tapasztalata a belső megfigyelőjével ebben a kultúrában (hacsak nem vagyunk gyakorlot meditálók). Ahogy többet vizsgálódsz, megtanulod észrevenni a mintákat és közelebb jutsz a felismeréshez. Kevésbé fontos azonnal megtalálni a típusodat, mint hogy megfigyeld érzéseidet, gondolataidat, szokásos viselkedés- és érzékelésmódodat. Fordulhatsz gyakorlott enneagramtanárhoz/tanácsadóhoz is, hogy egy interjú segítségével közösen találjátok meg a rád jellemző pontot.

Szólj hozzá!

A Kilenc Típus

2007.12.04. 19:50 [Raven]

EGYESEK: a " reformerek ", tökéletesek szeretnének lenni! Mindent tökéletesen akarnak csinálni. Alkalmazkodnak a szabályokhoz, de leginkább akkor, ha azokat maguk alkották. A rendbontók kifejezetten ingerlik őket. Jó szervezők, megbízható vezetők, de gyakran eléggé rugalmatlanok. Nagy gonddal készülnek fel a kis és nagy feladatokra egyaránt, Keményen és precízen dolgoznak. Bántja oket, ha valami nem úgy készül el, ahogyan azt ok szeretnék, neheztelnek a világra, mert annyi tökéletlenséget találnak benne. Elégedetlenek, mert mindig mindenben hibát fedeznek fel - magukban is, másokban is. Mindig helyreigazítanak. Nyugtalanok, aggodalmaskodók. Neheztelésüket is kerülni akarják, hiszen, aki neheztel, nem tökéletes ember, ezért érzelmüket a tudatalattiba söprik.


KETTESEK: a "segítők", legalábbis azt képzelik magukról, mert minden tevékenységük arra irányul, hogy mások szükségleteit kielégítsék. Gondoskodók, önfeláldozók, azonban hajlamosak a „mártíromságra” is. Ha viszont érzik, hogy ténykedésüket értékelik, akár a csillagokat is képesek lehozni az égről az adott személynek. Valósággal keresik azokat, akiknek segíthetnek és bosszantja oket a visszautasítás. Ok azok, akiknek nincsenek kéréseik, mert saját szükségleteik abban merülnek ki, hogy másokat szolgáljanak. Ők az önzetlennek tűnő, örökké "adó" emberek, akik adásaikkal akarják megnyerni maguk számára mások szeretetét. Nem veszik észre, hogy eközben saját személyükhöz való kötöttség állapotát idézik elő, tőlük függő viszonyba taszítva a másikat. Arra sem döbbennek rá, hogy a szeretet nem kényszerítheto ki semmiféle eszközzel. Leginkább akkor boldogok, ha hivatásukat szolgálatként élhetik meg.


HÁRMASOK: az "eredményesek" csapata. Életük meghatározója oly annyira az eredményesség, hogy ennek mindent alárendelnek: családot, embert, Istent. Nagy „imázsépítők”, tehát remekül tudják magukat eladni. Ebből természetesen az következik, hogy hajlamosak a megalkuvásra. Jó ügynökök és kereskedők. Mivel eltökéltek, politikusok is válhatnak belőlük. Sikertelenség esetén valósággal összeomlanak. Életüket azonosítják ambícióikkal. A munka megszállottai, és a cél, azaz a siker érdekében nem mindig követik az egyenes utat. Érzelmeiket félreteszik és csakis a sikeresség álarcában járnak mások elott. A siker-kudarc ellentétében - a törekvés és elkerülés hajszájában - tompul a lelkiismeretük.

NÉGYESEK: az "individualisták" típusa. Önmaguk megvalósításán ügyködnek lelkesen. Rettegnek attól, hogy be kell olvadniuk a szürke masszába. Gyűlölik a közönségességet, és a kisszerűséget. Bár sohasem fogják bevallani, mégis igénylik a támogatást és az odafigyelést. Ők nem hétköznapi emberek. Kitűnnek az átlagból, mert oly nagy érzékenységgel viselik az egész világot. Úgy gondolják, hogy senki nem képes megérteni oket, ezért maguk felé fordulnak. Újra és újra átélik megbántódásaikat, fájdalmaikat. Maguk körül forgó önsajnálkozók, nem jut idő arra, hogy mások bajaival foglalkozzanak. Gyakran irigyek, hiszen ők úgy gondolják, hogy mindenki másnak könnyebb sorsot juttatott az élet.

ÖTÖSÖK: a "megfigyelők", igazi csodabogarak: tudósok, gondolkodók. Tüskések, zárkózottak, viszont aki közelükbe kerül, garantáltan igaz barátra talál személyükben. Szeretnek egyedül dolgozni, vizsgálódni. Soha nem szabad őket akaratuk ellenére csoportmunkára kényszeríteni. Nagyon jól megfigyelik a tényeket, viszont előfordulhat, hogy tágabb összefüggésekben nem tudnak gondolkodni, vagyis kissé kockafejűek. Minden erejükkel a belső üresség ellen küzdenek. Így lesznek a magányos ismeret-gyűjtés, tanulás és elmélkedés emberei. Túlságosan gondolataikban élnek, ezért visszahúzódók, magatartásuk gyakran félszeg. Kihívásokkal szemben meg nem felelonek, üresnek érzik magukat. Kerülnek másokat, hogy megvédjék elgondolásaikat az eltulajdonítástól és a visszaélésektol. Drága idejüket nem áldozzák arra, hogy másokkal legyenek, társaság-kerülők, elkülönülők.

HATOSOK: a "lojálisok" . Mindenhez és mindenkihez: családhoz, csoporthoz, egyházhoz, valláshoz, szokásokhoz, munkahelyhez, hazájukhoz, lakhelyükhöz törvényekhez stb. Elsősorban biztonságra vágynak, de nem tudnak lemondani függetlenségükről sem. Nehéz velük kijönni, mert nagyon ellentmondásosak, és kiszámíthatatlanok tudnak lenni. Állítólag belőlük lehetnek a legjobb szabadúszó újságírók. Arra viszont alkalmatlanok, hogy beilleszkedjenek a hierarchiába, mert nem tudják és nem is feltétlenül akarják eladni magukat.A törvények - normák - betartásában élik meg biztonságérzetüket, ezért ragaszkodnak a törvény minden betűjéhez. Valósággal rabjaik a külso normáknak. Túlzott törvénytisztelők, nagy-nagy felelosségérzettel. Fontos számukra a tekintély képviselőjének szava. Szívesen "hordják lelkiismeretüket más zsebében". Aggódnak azon, mit mondanak mások. Új kezdeményezés irányába tartózkodók. Érzik azt is, hogy lehetetlen a törvény hibátlan betartása és az önbizalom meginog, ezáltal a félelem rabjai lesznek.

HETESEK: a "rajongók" . Örök optimisták, tele lelkesedéssel. Minden gyanakvás és ravaszság nélkül közelednek az emberekhez. Tudják élvezni az életet, ugyanakkor ebből adódóan kicsapongásra is hajlamosak. Néha bizony kifejezetten megbízhatatlanok. A legtöbb esetben azonban nem lehet rájuk nagyon haragudni, mert bár időnként borzasztóan felelőtlenek, komoly helyzetekben igenis lehet rájuk számítani. Kívülről igazi humoristák, belül azonban gyakran zokognak. Életszeretetüket szinte járványosan. terjesztik. Élvezik az életet és nem rágódnak fogyatékosságokon. Optimizmusukat belevetítik a realitásba. Mindenrol feltételezik, hogy "szép és jó": rózsaszínben látnak! Felszínességre hajlamosak. Munkaigényes feladatoktól húzódoznak: mert ez nem fér bele jó közérzetükbe, éppúgy mint ahogyan a fájdalom és a szenvedés sem. Nem akarnak szembesülni semmivel, ami "rossz".

NYOLCASOK: ők a "kihívók" . Támadó, lobbanékony emberek, keresik a csatározás lehetőségeit, hogy megmutassák rendíthetetlen önállóságuk erejét. Nehéz velük kijönni, viszont manipulálásuk nem nagy művészet: elég, ha mindig kinyilvánítjuk, hogy mennyire csodáljuk hatalmas erejüket. Élvezik a szembeszállás, felülkerekedés lehetőségét. Kötekedő igazságbajnokok és a vitákban gyakran megsebzik mások személyiségét. Általában agresszívak. Szívesen lépnek mások területére, de azt nem engedik, hogy más belépjen az övékére. A gyengeségnek még a látszatát is kerülik, ezért a gyengédségnek nyoma sincs bennük. Elvárják, hogy őket mindenki olyannak fogadja el, amilyenek, ezért csatározásaikban az egyetlen védekező mondat ez: "én ilyen vagyok és kész!" Az élet terheinek keményen ellenállnak. Leggyakrabban sportolók, katonák, vagy rendőrök kerülnek ki közülük. Sajnos azonban akadnak közöttük veszedelmes zsiványok is.

KILENCESEK: a "béketeremtők". Energiahiányos emberek, konfliktuskerülők. A modern élet rohanása távol áll tolük. Minden úgy van jól, ahogy van. Kényelmesek, olykor már lusták. Belső konfliktusok ritkán zavarják meg őket. Kezdeményezések iránt tartózkodók. Kitunő békességszerzők, tárgyilagosak, pártatlanok. Szenvedélyesen szeretik, ha mindenki lecsillapodik körülöttük. Nem versenyeznek senkivel. Könnyen lesznek a kényelmes megoldásoknak, már-már megalkuvásoknak és a lustaságnak áldozatai. Hajlamosak a „nemtörődömségre”, és a struccpolitikára. Flegmák, érdektelenek, zavarják őket a kötelezettségek. Érdekes módon azonban a kitartást igénylő, úgynevezett „pepecs” munkákkal remekül elvannak. Oda kell rájuk figyelni, mert előfordulhat, hogy munkájuk kissé darabosnak hat.

2 komment

Címkék: ismertető összes